เข้าสู่ระบบ

ITA


31 ส.ค. 2563 เวลา 15:44:06

EB 14 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 256

31 ส.ค. 2563 เวลา 09:41:09

EB 24.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรม 2563 ไตรมาส 4 (รา

31 ส.ค. 2563 เวลา 09:38:20

EB 24.1 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31 ส.ค. 2563 เวลา 09:31:41

EB 17.4 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนดทั้ง 7 มาตรกา

31 ส.ค. 2563 เวลา 09:07:50

EB 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 2563 (รายงานเดือนสิงหาคม)

24 ส.ค. 2563 เวลา 16:34:34

EB 8.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โร

24 ส.ค. 2563 เวลา 16:31:33

EB 25.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการบริการ

24 ส.ค. 2563 เวลา 16:08:04

EB 21.4 รายงานการดำเนินตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลแม่สอด พ.ศ.2563 เดือนสิงห

24 ส.ค. 2563 เวลา 15:59:58

EB 16.7 บันทึกข้อความรับทรายการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่

17 มี.ค. 2563 เวลา 14:25:13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าห

17 มี.ค. 2563 เวลา 11:04:30

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ

12 มี.ค. 2563 เวลา 15:18:17

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แ

11 มี.ค. 2563 เวลา 16:55:06

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสร

11 มี.ค. 2563 เวลา 11:37:08

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงา

10 มี.ค. 2563 เวลา 10:03:43

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP