เข้าสู่ระบบ

ITA


17 มี.ค. 2563 เวลา 14:25:13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าห

17 มี.ค. 2563 เวลา 11:04:30

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ

12 มี.ค. 2563 เวลา 15:18:17

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แ

11 มี.ค. 2563 เวลา 16:55:06

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสร

11 มี.ค. 2563 เวลา 11:37:08

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงา

10 มี.ค. 2563 เวลา 10:03:43

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป

9 มี.ค. 2563 เวลา 17:41:57

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา

9 มี.ค. 2563 เวลา 11:47:02

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

5 มี.ค. 2563 เวลา 15:30:08

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

5 มี.ค. 2563 เวลา 14:56:13

EB 20 หน่วยงานมีมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

5 มี.ค. 2563 เวลา 14:54:00

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงคว

5 มี.ค. 2563 เวลา 14:51:51

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

5 มี.ค. 2563 เวลา 14:05:27

EB 16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน

5 มี.ค. 2563 เวลา 14:02:47

EB 16.2 ช่องทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์-ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

5 มี.ค. 2563 เวลา 14:01:14

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP