เข้าสู่ระบบ

ITA


14 มิ.ย. 2564 เวลา 11:03:05

EB 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบปร

10 มี.ค. 2564 เวลา 15:31:51

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

9 มี.ค. 2564 เวลา 15:42:36

EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่ว

9 มี.ค. 2564 เวลา 15:37:05

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8 มี.ค. 2564 เวลา 15:25:35

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มี.ค. 2564 เวลา 15:12:41

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

8 มี.ค. 2564 เวลา 15:03:22

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

5 มี.ค. 2564 เวลา 16:49:25

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด"

5 มี.ค. 2564 เวลา 16:26:39

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

5 มี.ค. 2564 เวลา 16:09:53

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5 มี.ค. 2564 เวลา 15:48:59

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดก

5 มี.ค. 2564 เวลา 14:54:43

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

5 มี.ค. 2564 เวลา 13:50:26

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติม

5 มี.ค. 2564 เวลา 13:33:18

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร

23 ก.พ. 2564 เวลา 15:29:59

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลส

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP