เข้าสู่ระบบ

เอกสารเผยแพร่


30 มิ.ย. 2564 เวลา 14:46:13

นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:44:20

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2564

11 ก.พ. 2564 เวลา 13:30:39

งบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564

24 ธ.ค. 2563 เวลา 13:43:00


22 ต.ค. 2563 เวลา 15:17:21

นโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

14 พ.ค. 2563 เวลา 14:03:44

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2563

10 เม.ย. 2563 เวลา 10:26:39

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2563

19 มี.ค. 2563 เวลา 14:43:17

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2563

9 มี.ค. 2563 เวลา 10:06:43

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที

18 ธ.ค. 2562 เวลา 10:11:16

งบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563

13 พ.ย. 2562 เวลา 15:01:03

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2563

3 ก.ย. 2562 เวลา 11:13:16

จุลสารวินัย ฉบับที่ 5/2562

18 เม.ย. 2562 เวลา 13:42:40

งบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2562

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP