เข้าสู่ระบบ

ITA


22 ก.พ. 2564 เวลา 16:22:18

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

22 ก.พ. 2564 เวลา 15:06:31

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

22 ก.พ. 2564 เวลา 13:41:12

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยง

22 ก.พ. 2564 เวลา 13:24:46

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

22 ก.พ. 2564 เวลา 11:18:52

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

22 ก.พ. 2564 เวลา 10:42:43

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริ

22 ก.พ. 2564 เวลา 09:12:42

EB.5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

18 ธ.ค. 2563 เวลา 11:16:43

EB 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

17 ธ.ค. 2563 เวลา 11:57:43

EB 4 มาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2564

16 ธ.ค. 2563 เวลา 14:27:59

EB 2.1.13 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ

16 ธ.ค. 2563 เวลา 14:21:03

EB 2 .1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

16 ธ.ค. 2563 เวลา 14:09:53

EB 2.1.11 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

16 ธ.ค. 2563 เวลา 13:54:45

EB 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยรวม

16 ธ.ค. 2563 เวลา 13:49:53

EB 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

16 ธ.ค. 2563 เวลา 13:45:34

EB 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP