เข้าสู่ระบบ

ITA


16 ธ.ค. 2563 เวลา 13:36:22

EB 2.1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของโรงพยาบาลตามกฎหมายจัดตั้ง

16 ธ.ค. 2563 เวลา 11:12:19

EB 2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

16 ธ.ค. 2563 เวลา 11:02:50

EB 2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560

16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:40:44

EB 5.2.2 สขร.1 พฤศจิกายน 2563

16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:30:44

EB 5.2.3 สขร.1 ธันวาคม 2563

16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:28:59

EB 5.2.1 สขร.1 ตุลาคม 2563

16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:27:13

EB 5.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่ แบบ สขร.1 บนเว็บไซต์ เดือนตุลาคม-

16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:56:54

EB 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:54:09

EB 3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานไปเผยแพร่ในเว็บไซต์

15 ธ.ค. 2563 เวลา 17:04:20

EB 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15 ธ.ค. 2563 เวลา 16:42:59

EB 2.10 คู่มือปฏิบัติงานการรับบริการผู้ป่วยนอก

15 ธ.ค. 2563 เวลา 16:35:43

EB 2.5 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

15 ธ.ค. 2563 เวลา 16:33:52

EB 2.7และ EB 2.8 รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเ

15 ธ.ค. 2563 เวลา 16:27:02

EB 2.6 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15 ธ.ค. 2563 เวลา 16:22:50


รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP