เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 21 20 ม.ค. 2564 14:43:00

โดย : อังคณา ชมภูง้าว
:: เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ สีแดง และสีเทา) จำนว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ สีแดง และสีเทา) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

                                                                                                   ประกาศ จังหวัดตาก

                                                                    เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น    

                 จังหวัดตาก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
                                                                                                                            (นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
                                                                                                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
                                    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                   จังหวัดตาก (M๖๔๐๑๐๐๑๗๕๓๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่       รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง    ชื่อโครงการ                                       งบประมาณโครงการ          คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                                                                                                                            (บาท)                                          (เดือน/ปี)
                                                                                                                                              

    ๑              P๖๔๐๑๐๐๒๓๑๒๓      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                              ๑,๒๑๕,๘๓๐.๐๐                                ๐๒/๒๕๖๔

                                                      (ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ สีแดง และสีเทา)

                                                      จำนวน ๓ รายการ                     

 


เรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ข้อสั่งการแนวทางการปฎิบัติเกี่...

รพ.แม่สอด รับการสนับสนุนการออกคัดกรองเชิงรุก

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่ว...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยห...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP