เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 110 27 ม.ค. 2564 16:29:37

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำปี 2564


     ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ของสถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

1.พยาบาลศาสตรบัณฑิต          

2.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

3.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

4.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

5.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

6.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

     หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

 

    ทั้งนี้ เปิดรับสมัครและรับนักศึกษา วันที่ 18-29 ม.ค. 2564 ทางเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th และสำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร วันที่ 18 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 ที่วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เท่านั้น
(ต้องการเข้าศึกษาที่ใด สมัคร ณ วิทยาลัยฯ นั้น) ค่าสมัครจำนวน 350 บาท

     จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด และผู้ที่สนใจทุกท่านสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ สบช.เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP