เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 56 3 มี.ค. 2564 14:21:35

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563


                    ตามที่ จังหวัดตากได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่วนราชการต่างๆ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและส่งผลการคัดเลือกให้จังหวัด พร้อมแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นั้น

                    บัดนี้ จังหวัดตากได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกฯ มีมติ ดังนี้

                    1. นายพิพัฒ เคลือบวัง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม่สอด

                    2. นาวสาวณัฐกานต์ ชื่นชม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สอด

                    3. นายณัฐวุฒิ ทองพลับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด              

                    โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ตามรายชื่อข้างต้น จะได้รับรางวัลเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

                ในการนี้ โรงพยาบาลแม่สอด ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่าน รวมถึงท่านที่มิได้รับคัดเลือกทางจังหวัดจะจัดทำเกียรติบัตรมอบให้ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมานะ วิริยะ อุตสาหะ เสียสละต่อส่วนรวมและหมู่คณะ อันจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและสังคมต่อไป

                             จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพ



เรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม



↑ TOP