เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสต.


อ่าน 159

รพ.แม่สอด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสต.

รายละเอียด : วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นพ.สมยศ กรินทราทันต์ ผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่สอด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอแม่สอด ปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ปรับระบบ รูปแบบและแนวการดำเนินงานเพื่อค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้ Application พ้นภัย ในกลุ่มแรงงานและประชากรต่างชาติในสถานประกอบการ20 ก.ค. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP