เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา


 

 

หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
Calcium,(Urine24Hr)_ 07 ITEM 34118 50 65 130
Sodium Urine (Random)_ 07 ITEM 34002 40 65 130
CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by automation_ 07 PANEL 30101 90 130 260
Calcium Urine (Random)_ 07 ITEM 34006 50 65 130
Creatinine Urine (24Hr)_ 07 ITEM 34102 50 50 100
Total protein, Urine random (Quantitative)_ 07 ITEM 34103 40 60 120
Total protein, 24 hr Urine (Quantitative)_ 07 ITEM 34104 50 60 120
Amylase Urine (Random)_ 07 ITEM 34114 80 130 260
Gram Stain_ 07 ITEM 35002 65 80 160
Microalbumin, Urine_ 07 ITEM 34116 270 300 600
Paraquat (qualitative)_ 07 ITEM 33605 200 200 400
Magnesium Urine (24Hr)_ 07 ITEM 34119 60 100 200
Phosphorus Urine (24Hr)_ 07 ITEM 34120 60 70 140
Potassium Urine (24Hr)_ 07 ITEM 34121 50 65 130
Sodium Urine (24Hr)_ 07 ITEM 34122 50 65 130
Total protein (Quantitative)_ 07 ITEM 34301 60 60 120
Total protein (Quantitative)_ 07 ITEM 34301 60 60 120
Total protein (Quantitative)_ 07 ITEM 34301 60 60 120
Rickettsia typhi Ab detection_ 07 ITEM 36740 200 200 400
Amylase Urine (Random)_ 07 ITEM 34114 80 130 260
Thyroid hormone - TSH (Thyroid Stimulating Hormone) (Thyrotropin) (Quantitative)_ 07 ITEM 32608 170 300 600
SGOT (AST Aspartate aminotransferase)_ 07 ITEM 32310 40 60 120
SGPT (ALT Alanine aminotransferase)_ 07 ITEM 32311 40 60 120
Hb A1c_ 07 ITEM 32401 150 230 460
Albumin_ 07 ITEM 32403 30 60 120
Albumin_ 07 ITEM 32403 30 60 120
Lipid-Cholesterol_ 07 ITEM 32501 60 60 120
Lipid-TG(Triglyceride)_ 07 ITEM 32502 60 100 200
Lipid - HDL - cholesterol Cholesterol in HDL_ 07 ITEM 32503 100 110 220
Meth-amphetamine  (ICA)_ 07 ITEM 33708 100 100 200
Cortisol_ 07 ITEM 32603 300 320 630
Canabinoid (Marijuana)_ 07 ITEM 33702 450 450 900
Thyroid hormone - Free T4 (Free Thyroxine)_ 07 ITEM 32610 150 210 420
Thyroid hormone - Free T3 (Free Tri - iodothyroxine ) (Triiodothyronine.free)_ 07 ITEM 32612 170 210 420
PTH (intact) (Parathyrin.intact)_ 07 ITEM 32613 210 260 520
Phenytoin (Dilantin) Level_ 07 ITEM 33103 300 400 800
DepakineValproic acid/Sodium valproate (quantitative)_ 07 ITEM 33104 300 410 820
Cadmium (blood, urine)_ 07 ITEM 33524 380 380 760
Cadmium (blood, urine)_ 07 ITEM 33524 380 380 760
Indian ink preparation_ 07 ITEM 35003 60 70 140
Lipid - LDL - chol (direct) Cholesterol in LDL, Direct assay 
สั่งรายการเดียว_
07 ITEM 32504 150 260 520
HIV Ab (screening)_ 07 ITEM 36351 120 160 320
Orientia tsutsugamushi (Scub Typhus) Ab detection_ 07 ITEM 36053 200 230 460
Hepatitis A virus - Anti HAV IgM_ 07 ITEM 36302 400 410 820
Hepatitis B virus HBc Ab (Hepatitis B virus core Ab)_ 07 ITEM 36311 200 260 520
Hepatitis B virus Hbe Ag_ 07 ITEM 36314 180 310 620
Hepatitis B virus HBs Ab detection_ 07 ITEM 36317 150 200 400
Hepatitis B virus HBs Ag (Hepatitis B surface antigen) - PHA_ 07 ITEM 36318 70 110 220
Hepatitis B virus HBs Ag (Hepatitis B surface antigen) - ELISA, MEIA, ECLIA_ 07 ITEM 36319 130 160 320
AFB stain (Acid-Fast Bacilli stain)_ 07 ITEM 35001 60 75 150
HIV Ab (screening) - RAPID_ 07 ITEM 36350 220 270 540
Leptospira spp. Ab detection  (Qualitative)_ 07 ITEM 36007 200 200 400
HIV viral load  - Quantitative (Real time PCR)_ 07 ITEM 36362 1,800 5,000 10,000
HIV-I genotype (3-DCR), reverse transcriptase and protease inhibitors)_ 07 ITEM 36370 6,000 6,000 9,000
Varicella zoster Ab IgG/IgM 07 ITEM 36420 300 300 600
Avian Influenza A and B virus Ag(rapid test)_ 07 ITEM 36506 350 520 1,040
Rota virus Ag_ 07 ITEM 36570 200 200 400
SARS CoV-2 ,qualitative RT-PCR 07 ITEM 36590 3,000 3,000 4,500
Chikungunya Ab (Qualitative)_ 07 ITEM 36601 250 300 600
Dengue IgG/IgM Ab_ 07 ITEM 36610 260 350 700
Hepatitis C virus HCV Ab (Hepatitis C Antibody)_ 07 ITEM 36331 300 300 600
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
KOH preparation_ 07 ITEM 35004 60 75 150
Modified AFB stain_ 07 ITEM 35005 70 85 170
Modified AFB stain_ 07 ITEM 35005 70 85 170
Wet smear for ova/parasite_ 07 ITEM 35007 60 60 120
Scabiasis Wet smear for ova/parasite_ 07 ITEM 35008 60 130 260
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
Mycobacteria: direct PCR for IR (INH,RIF) resistant_ 07 ITEM 36019 1,500 1,800 3,600
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
Helicobacter Pylori (CLO)_ 07 ITEM 36015 300 520 1,040
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
Mycobacterium (TB culture)_ 07 ITEM 35103 200 620 1,240
Hemoculture and sensitivity ,Automate ต่อ 1 ขวด_ 07 ITEM 35105 300 360 710
Culture for fungus_ 07 ITEM 35107 300 300 600
Streptococcus gr A - Anti - Streptolysin O_ 07 ITEM 36001 110 140 280
Treponema pallidum - VDRL (RPR) (Reagin Ab, D400_ 07 ITEM 36003 50 60 120
Treponema pallidum - TPHA_ 07 ITEM 36006 100 130 260
LDH Lactate dehydrogenase (Quantitative)_ 07 ITEM 32306 60 110 220
Aerobic Culture  and  Sensitivity_ 07 PANEL 35101 250 500 1,000
Urobilinogen, Urine strip_ 07 ITEM 31009 50 55 110
CD4 Count_ 07 ITEM 30509 500 900 1,800
Flow cytometry for Lymphoma/Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)_ 07 ITEM 30512 4,000 4,000 6,000
Urinalysis (Physical + Chemical + Microscopic) PANEL.UA_ 07 PANEL 31001 60 100 200
Specific gravity(Sp.Gr.)_ 07 ITEM 31002 20 25 50
pH, Urine strip_ 07 ITEM 31003 20 25 50
Albumin, Urine strip_ 07 ITEM 31004 10 25 50
Sugar Urine strip_ 07 ITEM 31005 10 25 50
Alkaline phosphatase,ALP_ 07 ITEM 32309 40 60 120
Ketone,Urine Strip_ 07 ITEM 31007 40 45 90
Ferritin,Serum_ 07 ITEM 30306 310 360 720
Urinary nitrogen (Urine/dialysate)_ 07 ITEM 31014 40 40 80
Urinary nitrogen (Urine/dialysate)_ 07 ITEM 31014 40 40 80
Pregnancy test_ 07 ITEM 31101 70 100 200
Bence-Jones protein, Urine_ 07 ITEM 31102 50 140 280
Occult blood, Stool_ 07 ITEM 31203 30 70 140
Enterobiasis - Scotch tape technique_ 07 ITEM 31207 120 100 200
Hemoglobin detection, Stool (Immunochemical, Qualitative)_ 07 ITEM 31209 80 120 240
Malaria (Thick film)_ 07 ITEM 31214 50 60 120
Bile, Urine strip_ 07 ITEM 31006 30 45 90
Malaria film_ 07 ITEM 30126 50 60 120
CBC (+ diff. + RBC morphology, platelet smear)  - Manual_ 07 PANEL 30102 60 120 240
Reticulocyte Count_ 07 ITEM 30103 40 70 140
Hematocrit (centrifuged)_ 07 ITEM 30104 30 50 100
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)_ 07 ITEM 30105 50 65 130
Acid phosphatase with tartrate (hairy cell leukemia) (หรือ Tartrate Resistant Acid Phosphatase, Qualitative)_ 07 ITEM 30106 200 330 660
Wright stain, Bone marrow (Differential panel - Bone marrow)_ 07 PANEL 30107 190 280 560
Wright stain, Buffy coat (Differential panel)_ 07 PANEL 30110 110 110 220
Erythrocyte Inclusion body_ 07 ITEM 30113 40 65 130
G-6-PD Qualitative_ 07 ITEM 30310 70 150 300
Osmotic fragility test(OF), Screening_ 07 ITEM 30125 60 150 300
Fetal hemoglobin, (Qualitative)_ 07 ITEM 30309 80 120 240
PT (Prothombin Time) (INR)_ 07 ITEM 30201 75 160 320
PTT (Partial Thomboplastin Time)_ 07 ITEM 30202 85 150 300
VCT (Venous Cloting Time)_ 07 ITEM 30204 50 110 220
ELT (Euglobulin Lysis Time)_ 07 ITEM 30206 50 50 100
Bleeding Time_ 07 ITEM 30210 60 120 240
Heparin anti Xa_ 07 ITEM 30230 400 400 800
Lupus anticoagulant (confirm), dRVVT (dilute Russell s Viper Venom Time)_ 07 ITEM 30234 300 300 600
Stool concentration (Formalin-ethyl acetate technique/Kato s Thick smear)_ 07 ITEM 31219 160 250 500
LE cell preparation, stain, examination_ 07 ITEM 30124 150 150 300
Uric acid (Urate)(Quantitative)_ 07 ITEM 32205 60 60 120
Parasite identification (Ova  and  parasites identified)_ 07 ITEM 31218 160 160 320
Blood Urea Nitrogen(BUN)_ 07 ITEM 32201 40 60 120
Creatinine_ 07 ITEM 32202 40 50 100
Glucose_ 07 ITEM 32203 40 60 120
Glucose_ 07 ITEM 32203 40 60 120
Glucose_ 07 ITEM 32203 40 60 120
Glucose_ 07 ITEM 32203 40 60 120
Glucose_ 07 ITEM 32203 40 60 120
Phosphorus,Serum/Urine_ 07 ITEM 32109 50 70 140
Uric acid (Urate)(Quantitative)_ 07 ITEM 32205 60 60 120
Phosphorus,Serum/Urine_ 07 ITEM 32109 50 70 140
Uric acid (Urate)(Quantitative)_ 07 ITEM 32205 60 60 120
Bilirubin, Direct_ 07 ITEM 32207 40 60 120
Billirubin, Total_ 07 ITEM 32208 40 60 120
Bilirubin, Micro_ 07 ITEM 32209 40 70 140
Amylase,Serum_ 07 ITEM 32303 100 130 260
Creatinine Phosphokinase (CPK) (Creatine kinase) (Quantitative)_ 07 ITEM 32304 75 100 200
LDH Lactate dehydrogenase (Quantitative)_ 07 ITEM 32306 60 110 220
Creatinine Urine (Random)_ 07 ITEM 34101 40 50 100
Glucose_ 07 ITEM 32203 40 60 120
Sodium,Serum_ 07 ITEM 32102 40 65 130
Troponin-I_ 07 ITEM 32307 260 330 660
Cell count and diff, Body fluid_ 07 PANEL 31301 50 230 460
Giemsa stain for Virus or Parasite_ 07 ITEM 31302 70 140 280
Filariasis - Giemsa stain_ 07 ITEM 31307 190 190 380
HSV detection - Tzank’s smear (Wright s stain)_ 07 ITEM 31503 80 100 200
Electrolyte(Na,K,Cl,CO2)_ 07 PANEL 32001 100 170 340
Blood gas analysis_ 07 PANEL 32002 195 300 600
Liver function test (LFT)_ 07 PANEL 32003 290 430 860
Blood Urea Nitrogen(BUN)_ 07 ITEM 32201 40 60 120
Lactate,Blood_ 07 ITEM 32008 150 200 400
Parasite identification (Ova  and  parasites identified)_ 07 ITEM 31218 160 160 320
Potassium, Serum_ 07 ITEM 32103 40 65 130
Chloride, Serum_ 07 ITEM 32104 40 65 130
Chloride, Serum_ 07 ITEM 32104 40 65 130
Chloride, Serum_ 07 ITEM 32104 40 65 130
CO2, Serum_ 07 ITEM 32105 40 65 130
Calcium, serum/Plasma_ 07 ITEM 32106 50 65 130
Magnesium_ 07 ITEM 32107 50 100 200
Magnesium_ 07 ITEM 32107 50 100 200
Lipid profile (Cholesterol, HDL-chol,  LDL-chol, TG)_ 07 PANEL 32004 200 370 730
Anti-dsDNA Ab (DNA double strand Ab, Quantitaive)_ 07 ITEM 37004 210 260 520
Alpha Fetoprotein (AFP) (Alpha-1-Fetoprotein)_ 07 ITEM 37302 250 300 600
Cold agglutinin, (Qualitative)_ 07 ITEM 37106 50 120 240
PSA (Prostate-specific antigen)_ 07 ITEM 37310 300 400 800
Beta - HCG    (Choriogonadotropin.beta subunit) (Quantitative)_ 07 ITEM 37303 160 300 600
CEA (Carcinoembryonic antigen)_ 07 ITEM 37308 280 350 700
Rheumatoid factor - Latex (Qualitative)_ 07 ITEM 37001 80 85 170
Cryptococcal Ag, serum/CSF/other body fluid (Qualitative)_ 07 ITEM 37227 270 300 600
Potassium Urine (Random)_ 07 ITEM 34004 40 65 130
Microsporidia, special stain_ 07 ITEM 35006 120 180 240
Osmotic fragility test(OF), quantitative_ 07 ITEM 30133 100 150 200
GGT-Gamma glutanyl transpeptidase_ 07 ITEM 32312 130 195 260
Serum Iron_ 07 ITEM 30304 100 150 200
Heinz body_ 07 ITEM 30111 113 169 225
G-6-PD Quantitative_ 07 ITEM 30322 230 345 460
Osmolality,Serum_ 07 ITEM 32101 130 195 260
TIBC (Iron binding capacity)_ 07 ITEM 30305 131 197 262
FSH (Follicle stimulating hormone) (Follitropin)_ 07 ITEM 32616 135 203 270
Ketones, Serum (Quantitative)_ 07 ITEM 32216 150 225 300
B. pseudomallei - Ab (Melioid titer) - Indirect hemagglutination assay (IHA)_ 07 ITEM 36012 150 225 300
B. pseudomallei - Ab (Melioid titer) IgM/IgG quantification- Immunofluorescent assay (IFA) 07 ITEM 36061 200 300 400
Rheumatoid factor - Nephelometry (Quantitative, Titer)_ 07 ITEM 37002 200 300 400
Estradiol (E2)_ 07 ITEM 32618 170 255 340
Lead (Blood)_ 07 ITEM 33508 400 600 800
Osmolality, Urine_ 07 ITEM 34001 188 281 375
Testosterone (Quantitative)_ 07 ITEM 32620 190 285 380
LH (Lutropin)_ 07 ITEM 32617 190 285 380
Calcium,ionized_ 07 ITEM 32110 400 600 800
Lipase (Triacylglycerol lipase)_ 07 ITEM 32313 200 300 400
Hemosiderin test_ 07 ITEM 30112 200 300 400
Thyroglobulin Ab_ 07 ITEM 32630 400 600 800
Rubella IgG_ 07 ITEM 36660 200 300 400
Anti-Thyroglobulin Antibody_ 07 ITEM 37211 400 600 800
Cholinesterase, Plasma or red cell (Quantitative)_ 07 ITEM 33803 200 300 400
Adenosine Deaminase,ADA 07 ITEM 33801 200 300 400
Antinuclear Ab (FANA, ANA)_ 07 ITEM 37003 450 675 900
Zinc, Serum/Urine_ 07 ITEM 32108 220 330 440
Copper (Blood&Urine)_ 07 ITEM 33506 220 330 440
Zinc Phosphide(qualitative)_ 07 ITEM 33607 220 330 440
Creatine Kinase-MB (CK-MB)_ 07 ITEM 32305 225 338 450
Anti-Sm Ab (Smith extractable nuclear Ab)_ 07 ITEM 37005 225 338 450
Morphine (qualitative)_ 07 ITEM 33710 225 338 450
Minimum Inhibitory Concentration (MIC)_ 07 PANEL 35109 225 338 450
Opiates (quantitative) Morphine, Methadone, Pethidine (confirm ตัวละ)_ 07 ITEM 33725 450 675 900
Folate,Serum_ 07 ITEM 32415 240 360 480
Folate,Serum_ 07 ITEM 32415 240 360 480
Prolactin level_ 07 ITEM 32622 300 450 600
Vitamin B12 (Cobalamins)_ 07 ITEM 32411 240 360 480
Phenobarbital II (Barbiturate)_ 07 ITEM 33102 240 360 480
Digoxin level(digitalis) ระดับยาในเลือด_ 07 ITEM 33302 240 360 480
Anti cardiolipin IgG_ 07 ITEM 37207 240 360 480
Free Cortisol in Urine_ 07 ITEM 34111 250 375 500
Progesterone_ 07 ITEM 32619 250 375 500
Hepatitis B virus HBc Ab (IgM)_ 07 ITEM 36312 300 450 600
Toxoplasma Ab IgM/IgG (Quantitative)_ 07 ITEM 36103 250 375 500
Toxoplasma Ab IgM/IgG (Quantitative)_ 07 ITEM 36103 250 375 500
Mumps virus IgG_ 07 ITEM 36650 250 375 500
Measles virus Ab IgM_ 07 ITEM 36656 250 375 500
Measles virus Ab IgG_ 07 ITEM 36655 250 375 500
Acetone (quantitative)_ 07 ITEM 33550 250 375 500
Cadmium (blood, urine)_ 07 ITEM 33524 380 570 760
Cadmium (blood, urine)_ 07 ITEM 33524 380 570 760
Methanol วิธี GC_ 07 ITEM 33557 270 405 540
CRP (C-reactive protein),High sensitivity_ 07 ITEM 37218 250 375 500
Anti cardiolipin IgM _ 07 ITEM 37208 250 375 500
Complement C3 level - Nephelometry (Quantitative)_ 07 ITEM 37102 250 375 500
CRP (C-Reactive protein) - Latex_ 07 ITEM 37103 250 375 500
Mycoplasma pneumoniae-Ab_ 07 ITEM 36023 263 394 525
Anti-Sm(Smith) (ELISA)_ 07 ITEM 37006 270 405 540
Marijuana (Cannabinoid) (immunoassay)_ 07 ITEM 33705 263 394 525
Complement C3 level - Latex (Qualitative)_ 07 ITEM 37101 263 394 525
Cryptococcal Ag, serum/CSF/other body fluid (Quantitative)_ 07 ITEM 37228 450 675 900
Hepatitis B virus Hbe Ab_ 07 ITEM 36315 300 450 600
Rubella IgM_ 07 ITEM 36661 300 450 600
Beta 2 glycoprotein IgG (?2 GP1) (Quantitative)_ 07 ITEM 37315 300 450 600
Anti-Beta-2 glycoprotein 1 IgG (Quantitative)_ 07 ITEM 37233 290 435 580
Stool Fat Stain (Sudan IV stain)_ 07 ITEM 31205 300 450 600
Naegleria/Acanthamoeba NNE culture_ 07 ITEM 31217 300 450 600
Hippuric acid (qualitative)_ 07 ITEM 31104 300 450 600
CA 19-9 (Cancer Ag 19-9) (Quantitative)_ 07 ITEM 37307 550 825 1,100
Acid phosphatase,Total_ 07 ITEM 32301 300 450 600
Sudan black stain_ 07 ITEM 30127 300 450 600
Anti-Mitochondrial Ab_ 07 ITEM 37016 300 450 600
Anti Smooth muscle Ab_ 07 ITEM 37017 300 450 600
Hepatitis E virus HEV Ab_ 07 ITEM 36385 300 450 600
HSV-1 and -2 Ab detection_ 07 ITEM 36402 300 450 600
Cytomeglovirus (CMV) IgG/IgM Ab_ 07 ITEM 36440 300 450 600
Epstein-Barr virus EBV IgM/IgG Ab detection_ 07 ITEM 36430 300 450 600
Varicella zoster Ab IgG/IgM 07 ITEM 36420 300 450 600
HSV-1 and -2 Ab detection_ 07 ITEM 36402 300 450 600
Anti-nRNP Ab (Immunodiffusion) (Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab Qualitative)_ 07 ITEM 37007 300 450 600
Alcohol, blood (Ethyl alcohol)_ 07 ITEM 33555 300 450 600
Thinner (Toluene, Hippuric Acid)_ 07 ITEM 33558 300 450 600
Mercury (quantitative)_ 07 ITEM 33512 380 570 760
Methamphetamine,Confirm test วิธี HPLC_ 07 ITEM 33709 1,000 1,500 2,000
Amphetamine (urine)_ 07 ITEM 33701 300 450 600
CA 125 (Cancer Ag 125) (Quantitative)_ 07 ITEM 37306 550 825 1,100
Aluminium (quantitative)_ 07 ITEM 33501 360 540 720
Complement C4 level (Quantitative)_ 07 ITEM 37107 300 450 600
Microsomal Antibody (Anti-TPO)_ 07 ITEM 37028 300 450 600
Alcohol, blood (quantitative)_ 07 ITEM 33901 1,000 1,500 2,000
Vanillylmandelic acid (VMA), Urine_ 07 ITEM 34105 300 450 600
Anti-Scl 70 Ab_ 07 ITEM 37011 320 480 640
Mumps virus IgM/IgG_ 07 ITEM 36684 320 480 640
Mycoplasma pneumoniae-Ab_ 07 ITEM 36023 330 495 660
Lupus anticoagulant (screening)_ 07 ITEM 30233 350 525 700
TT (Thrombin Time)_ 07 ITEM 30203 350 525 700
Pythium antibody detection_ 07 ITEM 36106 350 525 700
Anti-nRNP Ab (ELISA) (Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab Quantitative)_ 07 ITEM 37008 350 525 700
Arsenic (quantitative จาก Urine, EDTA blood)_ 07 ITEM 33503 600 900 1,200
Arsenic (Gastric Lavage, Toxin sample)_ 07 ITEM 33502 350 525 700
Immunoglobulin IgG level_ 07 ITEM 37201 350 525 700
Immunoglobulin IgM level 07 ITEM 37206 350 525 700
Immunoglobulin IgA level_ 07 ITEM 37205 350 525 700
Complement CH50 (Complement total hemolytic CH50, Quantitative)_ 07 ITEM 37105 350 525 700
Iodine, Urine_ 07 ITEM 31012 360 540 720
Anti-LKM (Liver-Kidney Microsome) 07 ITEM 37018 360 540 720
Ceruloplasmin_ 07 ITEM 32406 375 563 750
Hepatitis A virus - Anti HAV IgG_ 07 ITEM 36301 400 600 800
Anti-Ro (SS-A) Ab (Sjogrens syndrome-A extractable nuclear Ab, Quantitative)_ 07 ITEM 37009 400 600 800
Helicobacter pylori/Ab (Quantitative)_ 07 ITEM 36014 500 750 1,000
Cytomeglovirus (CMV) IgG/IgM Ab_ 07 ITEM 36440 375 563 750
Lead (Blood)_ 07 ITEM 33508 400 600 800
Chromium (quantitative)_ 07 ITEM 33505 380 570 760
Chromium (quantitative)_ 07 ITEM 33505 380 570 760
Thalassemia, deletion analysis (alpha SEA and THAI) - PCR_ 07 ITEM 37519 500 750 1,000
Paragonimiasis Ab_ 07 ITEM 36217 1,120 1,680 2,240
Anti-La (SS-B) Ab (Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab Quantitative)_ 07 ITEM 37010 400 600 800
Anti Centromere Ab_ 07 ITEM 37012 400 600 800
Cryoglobulin (Qualitative)_ 07 ITEM 37219 400 600 800
Carboxyhemoglobin (Quantitative)_ 07 ITEM 33804 400 600 800
Epstein-Barr virus EBV IgM/IgG Ab detection_ 07 ITEM 36430 413 619 825
Epstein-Barr virus EBV IgM/IgG Ab detection_ 07 ITEM 36430 413 619 825
Protein electrophoresis_ 07 ITEM 32006 450 675 900
Fructosamine_ 07 ITEM 32206 450 675 900
Osteocalcin (N-MID)_ 07 ITEM 32614 450 675 900
Growth hormone (Somatotropin)_ 07 ITEM 32623 600 900 1,200
Transferrin level_ 07 ITEM 30307 450 675 900
CD8 Count_ 07 ITEM 30510 500 750 1,000
HIV Ag (Qualitative)_ 07 ITEM 36360 450 675 900
HTLV-1 Ab_ 07 ITEM 36353 450 675 900
Streptococcus pneumoniae Ag_ 07 ITEM 36008 450 675 900
Haemophilus influenzae type b Ag_ 07 ITEM 36013 450 675 900
Neisseria meningitidis Ag detection (Qualitative)_ 07 ITEM 36010 450 675 900
Cysticercosis Ab (Taenia solium larva Ab)_ 07 ITEM 36203 450 675 900
Dengue virus NS1Ag_ 07 ITEM 36614 450 675 900
Isopropanol (qualitative)_ 07 ITEM 33556 450 675 900
Organophosphate (qualitative)_ 07 ITEM 33604 450 675 900
Vancomycin (quantitative)_ 07 ITEM 33005 450 675 900
Insulin (Quantitative)_ 07 ITEM 32625 450 675 900
Benzodiazepine (qualitative)_ 07 ITEM 33123 450 675 900
Hepatitis E virus HEV Ab_ 07 ITEM 36385 480 720 960
Free PSA (Prostate specific Ag.free)_ 07 ITEM 37311 488 731 975
Angiostrongylus Ab_ 07 ITEM 31212 910 1,365 1,820
Lipoprotein A_ 07 ITEM 32507 500 750 1,000
Apo lipoprotein B_ 07 ITEM 32506 500 750 1,000
Apo lipoprotein A_ 07 ITEM 32505 500 750 1,000
DHEA-sulphate (Dehydroepiandrosterone sulfate)_ 07 ITEM 32607 500 750 1,000
EPO (erythropoietin)_ 07 ITEM 30308 500 750 1,000
Clostidium difficile toxin (Qualitative)_ 07 ITEM 36017 500 750 1,000
FTA-Abs Ab_ 07 ITEM 36004 500 750 1,000
FTA-Abs Ab_ 07 ITEM 36004 500 750 1,000
Brucella spp. Ab_ 07 ITEM 36024 500 750 1,000
Coxsackie B Virus Ab (NT)_ 07 PANEL 36580 500 750 1,000
Influenza A virus Ag_ 07 ITEM 36514 500 750 1,000
Manganese (quantitative)_ 07 ITEM 33517 500 750 1,000
Benzene (quantitative)_ 07 ITEM 33552 500 750 1,000
Cyanide (quantitative)_ 07 ITEM 33515 500 750 1,000
Nickel (quantitative)_ 07 ITEM 33513 500 750 1,000
Paraquat (quantitative)_ 07 ITEM 33606 500 750 1,000
Carbamate (Gastric lavage)_ 07 ITEM 33602 500 750 1,000
Paracetamol (Acetaminophen)_ 07 ITEM 33107 500 750 1,000
Anti-Beta-2 glycoprotein 1 IgM  (Quantitative)_ 07 ITEM 37234 530 795 1,060
Vitamin B6 (Pyridoxine) Level_ 07 ITEM 32417 550 825 1,100
Prealbumin_ 07 ITEM 32408 550 825 1,100
Anti-PR3 (Proteinase3,cANCA) 07 ITEM 37014 550 825 1,100
Anti-MPO (Myeloperoxidase,pANCA)_ 07 ITEM 37013 550 825 1,100
Salicylate(Aspirin)_ 07 ITEM 33108 550 825 1,100
B-crosslaps (Collagen crosslinked C-lelepaptide)_ 07 ITEM 37254 550 825 1,100
C-peptide_ 07 ITEM 32624 550 825 1,100
Ammonia_ 07 ITEM 32210 575 863 1,150
Vitamin B2 (Riboflavin) Level_ 07 ITEM 32416 600 900 1,200
Vitamin B1(Thiamine)_ 07 ITEM 32410 600 900 1,200
Factor assay  - Fibrinogen level_ 07 ITEM 30214 600 900 1,200
Filariasis - Real time PCR_ 07 ITEM 37601 690 1,035 1,380
CD3 Count_ 07 ITEM 30508 750 1,125 1,500
Japanese Encephalitis virus Ab_ 07 ITEM 36620 600 900 1,200
Parvo virus B19 Ab IgG (ELISA)_ 07 ITEM 36682 600 900 1,200
Parvo virus B19 Ab IgM (ELISA)_ 07 ITEM 36680 600 900 1,200
Influenza B virus Ag_ 07 ITEM 36517 600 900 1,200
Chloroform_ 07 ITEM 33554 600 900 1,200
Filariasis - IgG4 Ab_ 07 ITEM 37268 730 1,095 1,460
Amikacin (quantitative)_ 07 ITEM 33006 600 900 1,200
Theophyline (quantitative)ระดับยาในเลือด_ 07 ITEM 33301 600 900 1,200
B2-microglobulin,serum/urine_ 07 ITEM 37304 650 975 1,300
Adenosine Deaminase,ADA 07 ITEM 33801 675 1,013 1,350
Adenosine Deaminase,ADA 07 ITEM 33801 675 1,013 1,350
Factor XIII (Urea solubility)_ 07 ITEM 30240 700 1,050 1,400
Homocysteine_ 07 ITEM 30311 700 1,050 1,400
Fungus: antimicrobial susceptibility test(4-9 ชนิด)_ 07 ITEM 35115 1,200 1,800 2,400
Fungus: antimicrobial susceptibility test (1-3ชนิด)_ 07 ITEM 35114 800 1,200 1,600
Alpha 1 antitrypsin (quantitative)_ 07 ITEM 37250 700 1,050 1,400
Vitamin C (Ascorbic acid)_ 07 ITEM 32412 720 1,080 1,440
Protein C (chromogenic assay)_ 07 ITEM 30227 720 1,080 1,440
Lithium (quantitative)_ 07 ITEM 33110 740 1,110 1,480
Aldolase,enzyme_ 07 ITEM 32314 750 1,125 1,500
Anti-Thrombin III activity (chromogenic)_ 07 ITEM 30229 300 450 600
Anti-CCP(Cyclic Citrollinated Peptide)_ 07 ITEM 37022 750 1,125 1,500
D-dimer (Automate) (Quantitative)_ 07 ITEM 30208 780 1,170 1,560
HSV direct Ag detection with Immunofluoresence assay_ 07 ITEM 31501 800 1,200 1,600
Amoeba - Special stain for free-living amoeba (Giemsa s stainning_ 07 ITEM 31223 800 1,200 1,600
ACTH (Corticotropin)(Immulite)_ 07 ITEM 32601 800 1,200 1,600
Von Willebrand factor (Ag.ELISA)_ 07 ITEM 30241 800 1,200 1,600
ADAMTS13 antibody_ 07 ITEM 30236 2,800 4,200 5,600
ADAMTS13 activity_ 07 ITEM 30235 2,000 3,000 4,000
Von Willebrand factor (Activity)_ 07 ITEM 30209 800 1,200 1,600
Respiratory syncytial virus Ab IgG (ELISA)_ 07 ITEM 36542 800 1,200 1,600
Respiratory syncytial virus IgG/IgM (ELISA)_ 07 ITEM 36540 800 1,200 1,600
Aspergillus: galactomannan Ag detection (Quantitative)_ 07 ITEM 35116 800 1,200 1,600
Protein S (free antigen or activity)_ 07 ITEM 30228 840 1,260 1,680
Vitamin D level_ 07 ITEM 32418 900 1,350 1,800
Aldosterone_ 07 ITEM 32604 900 1,350 1,800
Japanese Encephalitis virus Ab_ 07 ITEM 36620 900 1,350 1,800
Avian influenza virus Ag(rapid)_ 07 ITEM 36700 900 1,350 1,800
Chlamydia trachomatis Antigen_ 07 ITEM 36713 900 1,350 1,800
Hepatitis D virus HDV anti - HDV Ab_ 07 ITEM 36384 920 1,380 1,840
Gnathostoma Antibody_ 07 ITEM 31215 1,000 1,500 2,000
Lipoprotein electrophoresis_ 07 ITEM 32005 1,000 1,500 2,000
Renin_ 07 ITEM 32605 1,000 1,500 2,000
Vitamin E (Tocopherols)_ 07 ITEM 32413 1,000 1,500 2,000
Vitamin A (Retinol)_ 07 ITEM 32409 1,000 1,500 2,000
Entamoeba histolytica Ab_ 07 ITEM 36208 1,000 1,500 2,000
Insulin - IGF BP3 (Insulin-like growth factor binding protein 3) (Quantitative)_ 07 ITEM 32627 1,000 1,500 2,000
Factor assay - Factor VIII Inhibitor (Quantitative)_ 07 ITEM 30220 1,100 1,650 2,200
Insulin - IGF1 (Insulin-like growth factor-I)_ 07 ITEM 32626 1,100 1,650 2,200
NSE (Neuro-specific enolase)_ 07 ITEM 37313 1,200 1,800 2,400
Calcitonin_ 07 ITEM 32615 1,200 1,800 2,400
Specific IgE to mixture of respiratory (inhalant) allergens (screening test)_ 07 ITEM 37353 1,200 1,800 2,400
Specific IgE, quantitative (1 allergen)_ 07 ITEM 37355 1,200 1,800 2,400
Myoglobin_ 07 ITEM 32316 1,200 1,800 2,400
Factor assay  - Factor X_ 07 ITEM 30223 1,200 1,800 2,400
Factor assay  - Factor XI_ 07 ITEM 30224 1,200 1,800 2,400
Factor assay  - Factor VII_ 07 ITEM 30218 1,200 1,800 2,400
Factor assay  - Factor XII_ 07 ITEM 30225 1,200 1,800 2,400
Factor assay  - Factor V_ 07 ITEM 30216 1,200 1,800 2,400
HLA-B*5801 allele -Realtime PCR (HLA-B*58:01)_ 07 ITEM 30622 1,200 1,800 2,400
HLA-B*1502 allele -Realtime PCR (HLA-B*15:02)_ 07 ITEM 30621 1,200 1,800 2,400
HLA-B*5701 allele RT-PCR (HLA-B*57:01)_ 07 ITEM 30633 1,200 1,800 2,400
HLA-B27 serologic typing_ 07 ITEM 30601 1,200 1,800 2,400
Hepatitis B virus HBsAg - Quantitative_ 07 ITEM 36321 1,200 1,800 2,400
Anticardiolipin_ 07 ITEM 37020 1,200 1,800 2,400
Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM_ 07 ITEM 36036 1,200 1,800 2,400
Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 2nd line anti-TB ชื่อยา Kanamycin, Levofloxacin_ 07 ITEM 36037 1,200 1,800 2,400
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Ag_ 07 ITEM 36541 1,200 1,800 2,400
TSH receptor Antibody (Thyroid Stimulating Hormone receptor Antibody)_ 07 ITEM 37030 1,200 1,800 2,400
Specific IgE, quantitative (7 allergens)_ 07 ITEM 37361 2,500 3,750 5,000
Specific IgE, quantitative (5 allergens)_ 07 ITEM 37359 1,800 2,700 3,600
NT-pro BNP (Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal)_ 07 ITEM 32407 1,300 1,950 2,600
TB-DNA (PCR for TB)_ 07 ITEM 36018 1,300 1,950 2,600
Factor assay  - Factor IX_ 07 ITEM 30221 1,400 2,100 2,800
Factor assay  - Factor VIII_ 07 ITEM 30219 1,400 2,100 2,800
MTHFR C677T - PCR-ASA 07 ITEM 37517 1,500 2,250 3,000
Immunoglobulin IgE level_ 07 ITEM 37350 1,500 2,250 3,000
Specific IgE to mixture of respiratory (inhalant) allergens (screening test) plus total IgE_ 07 ITEM 37354 1,500 2,250 3,000
Procalcitonin (PCT)_ 07 ITEM 32405 1,500 2,250 3,000
Chromosome analysis - FISH technique (per probe used)_ 07 ITEM 37575 3,000 4,500 6,000
Chromosome study (Blood)_ 07 ITEM 30401 1,800 2,700 3,600
Haptoglobin_ 07 ITEM 30317 1,500 2,250 3,000
Antibody against glutamic Acid Decarboxylase (GAD)/Tyrosine Phosphatase(IA2)[GAD/IA2]_ 07 ITEM 37021 1,500 2,250 3,000
Chikungunya Ab (Qualitative)_ 07 ITEM 36601 1,500 2,250 3,000
Cyclosporin (quantitative)_ 07 ITEM 33201 1,500 2,250 3,000
Thalassemia, deletion (อย่างน้อยตรวจ alpha SEA, THAI, -3.7, -4.2) - Multiplex gap PCR (PANEL.MOLPATH)_ 07 PANEL 30404 1,650 2,475 3,300
17-OH-progesterone (17-Hydroxyprogesterone Quantitative)_ 07 ITEM 32606 1,700 2,550 3,400
Sirolimus (quantitative)_ 07 ITEM 33204 1,700 2,550 3,400
Factor assay-Factor VIII inhibitor (Qualititative)_ 07 ITEM 30239 1,800 2,700 3,600
Factor assay  - Factor II_ 07 ITEM 30215 1,800 2,700 3,600
HBV-DNA Viral load (Quantitative)_ 07 ITEM 36320 1,800 2,700 3,600
Tryptase ELISA_ 07 ITEM 37113 1,800 2,700 3,600
Specific IgE to mixture of food allergens (screening test)_ 07 ITEM 37351 1,850 2,775 3,700
Bacterial Antigen (CSF), including  H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, S. agalactiae_ 07 PANEL 36021 1,875 2,813 3,750
Metanephrine and Normetanephrine,plasma_ 07 ITEM 33316 1,900 2,850 3,800
Metanepphrine and normetanephrine ,Urine_ 07 PANEL 34108 1,900 2,850 3,800
Specific IgE, quantitative (3 allergens)_ 07 ITEM 37357 2,000 3,000 4,000
HIV-I genotype (3-DCR),  protease inhibitors_ 07 ITEM 36372 3,700 5,550 7,400
HIV-I genotype (3-DCR), reverse transcriptase inhibitors_ 07 ITEM 36371 3,700 5,550 7,400
Chigunkunya virus RNA detection_ 07 ITEM 36603 2,000 3,000 4,000
ApoE polymorphism  PCR RFLP_ 07 ITEM 37521 2,200 3,300 4,400
Factor assay - Factor IX Inhibitor (Quantitative)_ 07 ITEM 30222 2,200 3,300 4,400
Factor assay - Factor IX inhibitor (Qualititative)_ 07 ITEM 30238 2,200 3,300 4,400
Aqaporin 4 (NMO IgG)_ 07 ITEM 37025 2,200 3,300 4,400
Epstein-Barr virus EBV, viral load RT - PCR 07 ITEM 36433 2,200 3,300 4,400
Minimum Bactericidal Concentration (MBC)_ 07 ITEM 35111 2,200 3,300 4,400
Anaerobic culture and sensitivity_ 07 PANEL 35102 2,200 3,300 4,400
Ham’s test, Acid hemolysis [Presence] of Blood_ 07 ITEM 30312 2,250 3,375 4,500
Beta carotene_ 07 ITEM 32414 2,300 3,450 4,600
Hepatitis C virus HCV viral load  - Quantitative (Real time PCR)_ 07 ITEM 36333 2,300 3,450 4,600
Thalassemia, beta mutations_ 07 ITEM 37532 3,000 4,500 6,000
Thalassemia, beta mutations_ 07 ITEM 37532 3,000 4,500 6,000
HIT antibody confirm_ 07 ITEM 30116 2,500 3,750 5,000
HIT antibody screening_ 07 ITEM 30115 2,500 3,750 5,000
Japanese encephalitis virus(JEV) RNA detection_ 07 ITEM 37803 2,500 3,750 5,000
HSV-1 and -2, viral load RT-PCR_ 07 ITEM 36405 2,500 3,750 5,000
Rabies virus (NASBA) (Nucleic Acid Sequence Based Amplification)_ 07 ITEM 36642 2,500 3,750 5,000
Enterovirus 71 RNA detection_ 07 ITEM 36752 2,500 3,750 5,000
Parvo virus B19 quantitative RT-PCR_ 07 ITEM 36681 2,500 3,750 5,000
JC Virus and BK Virus, viral load RT-PCR_ 07 ITEM 36671 2,500 3,750 5,000
HHV-7, qualitative RT-PCR_ 07 ITEM 36451 2,500 3,750 5,000
Cytomegalovirus (CMV) Ag_ 07 ITEM 36461 2,500 3,750 5,000
Adenovirus DNA detection (Qualitative)_ 07 ITEM 36553 2,500 3,750 5,000
HHV-8, qualitative RT-PCR_ 07 ITEM 36452 2,500 3,750 5,000
Influenza B virus RNA detection_ 07 ITEM 36516 2,500 3,750 5,000
Enterovirus RNA detection_ 07 ITEM 36466 2,500 3,750 5,000
Chromosome analysis (Amniotic fluid/CVS/Tissue)_ 07 ITEM 30402 3,000 4,500 6,000
HNPCC MSH2, MLH1, MSH6, PMS2 DNA analysis_ 07 ITEM 37551 10,000 15,000 20,000
Anti-Histamines (qualitative)_ 07 ITEM 37239 2,700 4,050 5,400
HIAA,Urine (5-Hydroxyindoleacetic acid)_ 07 ITEM 34110 2,700 4,050 5,400
Free light chain (FLC) Kappa/Lambda ใน serum ด้วยวิธี Nephelometry_ 07 ITEM 32007 2,800 4,200 5,600
HIV viral load  - Quantitative (Real time PCR)_ 07 ITEM 36362 2,800 4,200 5,600
IgK (Immunoglobulin kappa light chain gene) Rearrangement - Multiplex PCR_ 07 ITEM 37261 5,200 7,800 10,400
Cytomegalovirus (CMV) viral load - Quantitative (Real time PCR)_ 07 ITEM 36443 2,850 4,275 5,700
Adenovirus, viral load_ 07 ITEM 36555 2,900 4,350 5,800
CYP2C19 Genotyping_ 07 ITEM 37580 3,000 4,500 6,000
CYP2C9 Genotyping_ 07 ITEM 37581 3,000 4,500 6,000
Flow cytometry for detection of DAF (CD55 and CD59) (blood)_ 07 ITEM 30503 3,000 4,500 6,000
Hepatitis C virus HCV genotype (line-probe)_ 07 ITEM 36334 3,000 4,500 6,000
Avian influenza virus, qualitative RT-PCR_ 07 ITEM 36504 3,000 4,500 6,000
Amphetamines Panel(GC-MS confirmation)_ 07 ITEM 33703 3,000 4,500 6,000
Barbiturates(Phenobarbital)_ 07 ITEM 33118 3,000 4,500 6,000
Immunoglobulin G subclass 4 level (IgG1-4)_ 07 ITEM 37111 3,200 4,800 6,400
IgG4-related disease_ 07 ITEM 37110 3,200 4,800 6,400
Rabies virus Ab_ 07 ITEM 36640 3,300 4,950 6,600
Flow cytometry for Non Hodgkin’s lymphoma panel_ 07 ITEM 30502 3,375 5,063 6,750
Flow cytometry for Multiple myeloma(MM)_ 07 ITEM 30513 3,375 5,063 6,750
Flow cytometry for minimal residual disease, AML panel_ 07 ITEM 30507 3,375 5,063 6,750
Flow cytometry for minimal residual disease, T-ALL panel 
(T Lymphocytes)_
07 PANEL 30506 3,375 5,063 6,750
Flow cytometry for minimal residual disease, B-ALL panel
(B Lymphocytes)_
07 PANEL 30505 3,375 5,063 6,750
Chromosome breakage study_ 07 ITEM 37506 3,500 5,250 7,000
Jak 2 V617F Mutation_ 07 ITEM 30411 3,500 5,250 7,000
T315I mutation of BCR-ABL gene_ 07 ITEM 30415 3,500 5,250 7,000
Dengue virus, qualitative RT - PCR_ 07 ITEM 36613 3,500 5,250 7,000
Paraneoplastic Syndromes Assay_ 07 PANEL 37029 3,600 5,400 7,200
GBM Antibody (Glomerular Basement Membrane Antibody)_ 07 ITEM 37027 3,750 5,625 7,500
Charcot - Marie-Tooth type IA DNA analysis_ 07 ITEM 37522 4,000 6,000 8,000
PCR for Bacterial molecular identification_ 07 ITEM 36022 4,000 6,000 8,000
Amitriptyline level_ 07 ITEM 33112 4,000 6,000 8,000
Catecholamine, Urine  (Quantitative)_ 07 ITEM 34107 4,000 6,000 8,000
Flow cytometry for acute leukemia panel, Acute Myeloid Leukemia (AML), Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) PANEL.CELLMARKER_ 07 PANEL 30501 4,125 6,188 8,250
Achondroplasia/FGFR3 Mutation Analysis__ 07 ITEM 37801 4,500 6,750 9,000
Mitochondrial DNA analysis - Leber optic atrophy_ 07 ITEM 37563 4,500 6,750 9,000
Limited gene sequencing - Hereditary pancreatitis SPINK1_ 07 ITEM 37562 4,500 6,750 9,000
Direct Sequencing ของ JAK2 exon 12 mutation_ 07 ITEM 30409 4,500 6,750 9,000
Direct sequencing of BCR-ABL mutation_ 07 ITEM 30408 8,500 12,750 17,000
IFN- ? release assay for TB (Mycobacterium tuberculosis stimulated gamma interferon panel)_ 07 ITEM 35250 4,500 6,750 9,000
Anti-interferon gamma (IFN)_ 07 ITEM 37023 4,500 6,750 9,000
Mycoplasma pneumoniae, quantitative DNA detection_ 07 ITEM 36046 4,500 6,750 9,000
Phenothiazine  (quantitative)_ 07 ITEM 33171 4,500 6,750 9,000
Plasma amino acid (Quantitative)_ 07 ITEM 37502 4,800 7,200 9,600
Urine organic acid analysis_ 07 ITEM 37503 4,800 7,200 9,600
SCA type 1, 2, 3 DNA analysis (Spinocerebellar ataxia)_ 07 ITEM 37529 5,000 7,500 10,000
Hepatitis B virus HBV Genotype, drug resistance_ 07 ITEM 36323 5,000 7,500 10,000
Autoimmune Encephalitis Assay (IFA)_ 07 ITEM 37026 5,000 7,500 10,000
FLT3-ITD gene for AML (peripheral blood)_ 07 ITEM 30410 5,200 7,800 10,400
PML-RARA fusion gene (Bone Marrow)_ 07 ITEM 30414 5,250 7,875 10,500
NPM1 gene for AML (peripheral blood)_ 07 ITEM 30413 5,500 8,250 11,000
Mitochondrial DNA analysis - Kearns Sayre/CPEO_ 07 ITEM 37564 6,000 9,000 12,000
Hereditary breast-ovarian cancer (BRCA1, 2) DNA analysis_ 07 ITEM 37550 10,000 15,000 20,000
CADASIL DNA analysis 07 ITEM 37558 8,000 12,000 16,000
Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM_ 07 ITEM 35113 12,000 18,000 24,000
Marfan syndrome DNA analysis (FBN1 gene) 07 ITEM 37549 14,500 21,750 29,000
Ascitic Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
Bronchial Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
FNA (Other cytology) 07 ราย 38301 500 700 1,400
Gastric Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
Other Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
Pap smear 07 ราย 38302 100 200 400
Pericardial Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
Pleural Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
Sputum Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
Urine Cytology 07 ราย 38301 500 700 1,400
ชิ้นเนื้อขนาดกลาง              07 ชิ้น 38002 500 1,700 3,400
ชิ้นเนื้อขนาดเล็ก 07 ชิ้น 38001 240 800 1,600
ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ 07 ชิ้น 38003 1,000 2,900 5,800

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP