เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา


 

หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
General            
Skull   AP 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Skull   PA 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Lateral [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Skull   Water's 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   caldwell's 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Submentovertex 08 exposure 41003 250 220 440
Skull  Towne's 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Rhese's 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Law's (mastoid) 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Stenver's (mastoid) 08 exposure 41003 250 220 440
Skull   Shuller's 08 exposure 41003 250 220 440
Paranasal sinus Caldwell's 08 exposure 41003 250 220 440
Paranasal sinus Water 's 08 exposure 41003 250 220 440
Mandible  AP 08 exposure 41003 250 220 440
Mandible  PA 08 exposure 41003 250 220 440
Mandible  Right Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Mandible  Left Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Mandible Right Oblique 08 exposure 41003 250 220 440
Mandible Left Oblique 08 exposure 41003 250 220 440
Nasal bone AP 08 exposure 41003 250 220 440
Nasal bone Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Neck AP 08 exposure 41003 250 220 440
Neck Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Adenoid  Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  AP 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  open mouth 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  Flexion 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  Extension 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  Right Oblique 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  Left Oblique 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  swimmer's lateral view 08 exposure 41003 250 220 440
C-spine  AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
C-spine  Lateral [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
T-spine  AP 08 exposure 41003 250 220 440
T-spine  Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
T-spine  Flexion 08 exposure 41003 250 220 440
T-spine  Extension 08 exposure 41003 250 220 440
T-L spine  AP 08 exposure 41003 250 220 440
T-L spine  Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
T-L spine  Flexion 08 exposure 41003 250 220 440
T-L spine  Extension 08 exposure 41003 250 220 440
L-S spine AP 08 exposure 41003 250 220 440
L-S spine  Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
L-S spine  Flexion 08 exposure 41003 250 220 440
L-S spine  Extension 08 exposure 41003 250 220 440
L-S spine  Right Oblique 08 exposure 41003 250 220 440
L-S spine   Left Oblique 08 exposure 41003 250 220 440
Sacrum AP 08 exposure 41003 250 220 440
Sacrum Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Coccyx AP 08 exposure 41003 250 220 440
Coccyx Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Finger  PA  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Finger  Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Finger  PA  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Finger Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  PA  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hand Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  PA  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  Oblique  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  Oblique  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  PA : Both 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  Oblique : Both 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  Ball-catcher's  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hand Ball-catcher's   :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hand Ball-catcher's   :Both 08 exposure 41003 250 220 440
Hand  PA [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Hand  Oblique [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Capal canal (gaynor-hart method) :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Capal canal (gaynor-hart method) :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist PA  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist Oblique  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist PA Ulna deviation  : Right 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist PA  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist Oblique  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist PA Ulna deviation  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Wrist AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Wrist  Lateral [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Forearm AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Forearm Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Forearm AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Forearm Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Forarm AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Forarm  Lateral [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Elbow AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Elbow Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Elbow AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Elbow Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Elbow AP  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Elbow Lateral  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Humerus AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Humerus Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Humerus AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Humerus Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Humerus AP  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Humerus Lateral  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Shoulder AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder Transcapular (Y view)  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder Transcapular (Y view)  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder Axillary view  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder Axillary view   :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder West point  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder West point  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder Stryker view  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Shoulder Stryker view  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Scapula PA Oblique  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Scapula PA Oblique  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Clavicle AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Clavicle AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Clavicle AP  :Both 08 exposure 41003 250 220 440
Foot AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Foot Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Foot Oblique  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Foot Lateral Weight Bearing  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Foot AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Foot Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Foot Oblique  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Foot Lateral Weight Bearing  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Calcaneous Axial  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Calcaneous Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Calcaneous Axial  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Calcaneous Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle  AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle Mortise  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle Lateral standing  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle  AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle Mortise  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle Lateral standing  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Ankle  AP  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Ankle Lateral  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Leg  AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Leg Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Leg  AP :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Leg Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Leg  AP  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Leg Lateral  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Leg  AP : Both 08 exposure 41003 250 220 440
Knee AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Standing AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Standing Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Knee AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Standing AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Standing Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Standing  AP  :Both 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Skyline view  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Knee Skyline view  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Knee AP  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Knee Lateral  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Femur AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Femur Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Femur AP  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Femur Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Femur AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Femur Lateral [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Pelvis AP 08 exposure 41003 250 220 440
Pelvis Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
Pelvis Inlet 08 exposure 41003 250 220 440
Pelvis Outlet 08 exposure 41003 250 220 440
Pelvis [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Hip AP  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hip Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hip Lateral Crosstable  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hip AP :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hip Lateral :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hip Lateral Crosstable  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hip frog leg :Both 08 exposure 41003 250 220 440
Hip  Judet' s view  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Hip  Judet' s view  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Hip AP Internal rotate 08 exposure 41003 250 220 440
Hip AP  [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Hip Lateral [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Abdomen Supine 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen  Upright  08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen Lateral  : Left 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen Lateral Crosstable 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen Lateral  Decubitus  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen Lateral  Decubitus  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen AP Oblique (RPO.) 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen AP Oblique (LPO.) 08 exposure 41003 250 220 440
Abdomen AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
Chest PA Upright 08 exposure 41003 250 220 440
Chest AP Supine 08 exposure 41003 250 220 440
Chest AP 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Lateral  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Lateral  :Left 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Oblique (RAO) 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Oblique (LAO) 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Oblique (RPO) 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Oblique (LPO) 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Lordotic 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Lateral  Decubitus  :Right 08 exposure 41003 250 220 440
Chest Lateral  Decubitus   :Left 08 exposure 41003 250 220 440
CHEST AP [Portable] 08 exposure 41004 350 600 1,200
K.U.B. 08 exposure 41003 250 220 440
Invertogram AP 08 exposure 41003 250 220 440
Invertogram Lateral 08 exposure 41003 250 220 440
T-M joint  Open Mouth 08 exposure 41003 250 220 440
T-M joint  Close Mouth 08 exposure 41003 250 220 440
Bone age [LT.Hand] 08 exposure 41003 250 220 440
Panoramic  08 exposure 41206 350 400 800
Cephalometry  08 exposure 41102 350 400 800
special            
Bone mass density: X-Rays whole body 08 ครั้ง 42703 2,000 3,100 6,200
Using Gd contrast medium 08 15 ml 45901 2,500 3,000 6,000
Antegrade Pyelography 08 ครั้ง 42602 1,500 1,900 3,800
Retrograde urethrogram 08 ครั้ง 42604 1,500 1,900 3,800
Barium swallowing 08 ครั้ง 42501 1,700 1,700 3,400
Upper GI study 08 ครั้ง 42504 1,800 1,700 3,400
Upper GI study with small bowel series 08 ครั้ง 42505 2,200 2,000 4,000
Barium enema, single contrast media 08 ครั้ง 42506 1,700 2,500 5,000
Barium enema, double contrast media 08 ครั้ง 42507 2,300 3,000 6,000
T-Tube cholangiogram 08 ครั้ง 42509 1,500 1,700 3,400
Fistulogram 08 ครั้ง 42511 1,300 1,700 3,400
IVP (Ionic contrast) 08 ครั้ง 42601 1,950 3,000 6,000
Retrograde Pyelography 08 ครั้ง 42602 1,500 1,900 3,800
Hysterosalpingography 08 ครั้ง 42605 1,800 2,300 4,600
Using non-ionic contrast media 08 50 ml 44901 1,100 870 1,740
Myelogram :Cervical 08 part 42143 2,000 3,000 6,000
Myelogram :Thoracic 08 part 42144 2,000 3,000 6,000
Myelogram :Lumbar 08 part 42146 2,000 3,000 6,000
Loopogram 08 ครั้ง 42511 1,500 2,500 5,000
Cystogram 08 ครั้ง 42603 1,500 2,400 4,800
Voiding cystourethrogram 08 ครั้ง 42606 2,000 2,400 4,800
Urethrogram 08 ครั้ง 42604 1,500 1,900 3,800
Mammography  (bilalteral) with US 08 ครั้ง 42333 2,400 3,000 6,000
Mammography  (bilalteral) with US 08 ครั้ง 42339 1,200 1,200 1,200
Bone mass density: X-Rays1 part 08 part 42702 1,000 1,100 2,200
Iopamiro 300mgl/ml 08 50ml. 44901 1,100 870 1,740
Ultravist 300mgl/ml 08 50ml. 44901 1,100 870 1,740
Omnipaque 300mgl/ml 08 50ml. 44901 1,100 870 1,740
Ultrasound            
US Portable 08 ครั้ง 43001 800 1,300 2,600
US Brain /Pediatric head 08 ครั้ง 43101 800 1,000 2,000
US Head/ scalp/face mass 08 ครั้ง 43105 800 1,000 2,000
US Prediatric spine 08 ครั้ง 43141 800 1,000 2,000
US Parotid grand 08 ครั้ง 43221 800 1,000 2,000
US Floor or mouth 08 ครั้ง 43243 800 1,000 2,000
US Submandibular glands 08 ครั้ง 43245 800 1,000 2,000
US Neck node 08 ครั้ง 43253 800 1,000 2,000
US Thyroid gland 08 ครั้ง 43261 800 1,000 2,000
US Parathyroid glands 08 ครั้ง 43262 800 1,000 2,000
US Chest 08 ครั้ง 43301 800 1,000 2,000
US Diaphragm 08 ครั้ง 43303 800 1,000 2,000
US Breast 08 ครั้ง 43330 800 1,000 2,000
US Upper abdomen 08 ครั้ง 43506 800 1,000 2,000
US Lower abdomen/Pelvis 08 ครั้ง 43507 800 1,000 2,000
US Abdominal wall 08 ครั้ง 43508 800 1,000 2,000
US Hernia (1side=1part) 08 ครั้ง 43509 800 1,000 2,000
US Pediatric bowel 08 ครั้ง 43530 800 1,000 2,000
US KUB 08 ครั้ง 43602 800 1,000 2,000
US Back  08 ครั้ง 43603 800 1,000 2,000
US Buttock 08 ครั้ง 43604 800 1,000 2,000
US scotum 08 ครั้ง 43643 800 1,000 2,000
US Shoulder joint (1side=1part) 08 ครั้ง 43720 800 1,000 2,000
US Arm (1side=1part) 08 ครั้ง 43721 800 1,000 2,000
US Forarm (1side=1part) 08 ครั้ง 43723 800 1,000 2,000
US Hip joint (1side=1part) 08 ครั้ง 43780 800 1,000 2,000
US Thigh (1side=1part) 08 ครั้ง 43781 800 1,000 2,000
US Leg (1side=1part) 08 ครั้ง 43783 800 1,000 2,000
US Hand (1side=1part) 08 ครั้ง 43725 800 1,000 2,000
US Foot (1side=1part) 08 ครั้ง 43785 800 1,000 2,000
US Doppler :  Vascular anomaly 08 ครั้ง 43040 2,200 2,200 2,200
US Doppler :  Venous mapping 08 ครั้ง 43041 2,200 2,200 2,200
US Doppler :  Superficail vein or potential 08 ครั้ง 43042 2,200 2,200 2,200
US Doppler :  Arterial bypass graft 08 ครั้ง 43043 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Venous mapping 08 ครั้ง 43044 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Hemodialysis access 08 ครั้ง 43212 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Eyes 08 ครั้ง 43212 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Temporal artery 08 ครั้ง 43222 2,200 2,200 2,200
US Doppler :  Caritid artery (bilateral) 08 ครั้ง 43250 2,200 2,500 4,800
US Doppler :  Vertebral artery (bilateral) 08 ครั้ง 43251 2,200 2,200 2,200
US Doppler : Abdomen arota 08 ครั้ง 43423 2,200 2,200 2,200
US Doppler :  IVC 08 ครั้ง 43440 2,200 2,200 2,200
US Doppler :  Liver 08 ครั้ง 43510 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Liver transplantation 08 ครั้ง 43512 4,000 4,000 4,000
US Doppler : Endovaginal or Endorectal probe 08 ครั้ง 43601 1,000 1,000 1,000
US Doppler :  Renal artery/vein  (bilateral) 08 ครั้ง 43611 4,000 2,500 4,800
US Doppler :  Penis 08 ครั้ง 43644 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Artery of upper extremittr (one part) 08 ครั้ง 43752 4,000 4,000 4,000
US Doppler :  Iliac and femoral arteries 08 ครั้ง 43760 2,200 2,200 2,200
Fine needle aspiration under U/S 08 ครั้ง 43910 2,000 2,300 4,600
Ultrasound guided reduction fot intussusception 08 ครั้ง 43911 3,000 3,000 3,000
CT            
CTA Peripheral run off 08 ครั้ง 44011 12,000 12,000 12,000
3D CT scan 08 ครั้ง 44003 8,000 8,000 8,000
Additional 3D reconstruction/image procressing 1 part 08 ครั้ง 44004 2,000 2,000 2,000
CT Adrenal 08 ครั้ง 44612 5,000 6,000 12,000
CT Brain with contrast study 08 ครั้ง 44102 5,000 5,000 10,000
CT Chest with contrast 08 ครั้ง 44301 6,000 6,000 12,000
CT Extremity and joint per part 08 ครั้ง 44701 5,000 6,000 12,000
CT Facial bone 3D 08 ครั้ง 44202 6,000 6,000 60,000
CT Larynx 08 ครั้ง 44260 6,000 6,000 12,000
CT Nasopharynx 2 planes 08 ครั้ง 44231 5,700 6,000 12,000
CT Oropharynx 08 ครั้ง 44243 5,700 6,000 12,000
CT Pituitary gland 2 planes 08 ครั้ง 44111 5,000 6,000 12,000
CT Paranasal sinuses without contrast 08 ครั้ง 44233 3,500 3,500 3,500
CT Thyroid 08 ครั้ง 44252 5,700 6,000 12,000
CTA Aorta /1part 08 ครั้ง 44420 12,000 13,000 19,500
CTA Arm 08 ครั้ง 44750 12,000 12,000 14,000
CTA Chest 08 ครั้ง 44310 12,000 7,000 14,000
CTA Neck 08 ครั้ง 44251 12,000 7,000 14,000
CTA Renal arteries 08 ครั้ง 44611 12,000 12,000 12,000
CTA Whole aorta 08 ครั้ง 44421 16,000 16,000 19,500
High resolution CT chest (HRCT) 08 ครั้ง 44302 5,000 6,000 12,000
CT. NECK 08 ครั้ง 44252 5,700 6,000 12,000
CT Facial bone 08 ครั้ง 44201 5,000 6,000 12,000
CT Myelogram   08 ครั้ง 44150 5,800 6,100 12,200
CT Orbits 08 ครั้ง 44210 5,000 6,000 12,000
CT.SPINE 1 PART 08 ครั้ง 44140 5,350 6,000 12,000
CT Temporal bone (including internal acoustic canals) 08 ครั้ง 44220 5,000 6,000 12,000
CT Upper abdomen 08 ครั้ง 44501 6,000 6,000 12,000
CT Whole abdomen 08 ครั้ง 44503 10,000 10,100 15,150
CT Brain without contrast study 08 ครั้ง 44101 3,500 3,500 7,000
CTA Brain 08 ครั้ง 44103 12,000 7,000 14,000
CT Dental scan -maxilla 08 ครั้ง 44241 5,000 6,000 12,000
CT Dental scan -mandible 08 ครั้ง 44242 5,000 6,000 12,000
Additional multiphase 08 phase 44005 1,000 1,000 2,000
Additional CT perfusion 08 ครั้ง 44006 8,000 8,000 8,000
CT Fistulography 08 ครั้ง 44020 7,000 7,000 7,000
CT  Spine :Cervical 08 ครั้ง 44143 6,000 6,000 12,000
CT  Spine :Thoracic 08 ครั้ง 44144 6,000 6,000 12,000
CT  Spine :Lumbosarcral 08 ครั้ง 44146 6,000 6,000 12,000
CT PNS screening 08 ครั้ง 44232 2,500 4,000 8,000
CT Paranasal sinuses with contrast 08 ครั้ง 44234 5,000 6,100 12,200
CT Neck 08 ครั้ง 44250 6,000 6,000 12,000
CT Chest without contrast 08 ครั้ง 44303 4,000 4,000 4,000
CT Caediac function 08 ครั้ง 44404 15,000 17,000 25,500
CT coronaray calcium score 08 ครั้ง 44405 4,000 4,000 8,000
CT Lower abdomen 08 ครั้ง 44502 6,000 6,000 12,000
CT Peritoneography 08 ครั้ง 44508 10,000 10,000 10,000
CT Enterography 08 ครั้ง 44531 12,000 12,000 12,000
CT Colonography 08 ครั้ง 44532 11,000 9,000 15,000
CT Urinary tract (or KUB) 08 ครั้ง 44602 6,000 6,000 12,000
CT Cystography 08 ครั้ง 44620 7,000 7,000 7,000
CT Shoulder joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44720 6,000 6,000 12,000
CT Arm (1side=1part) 08 ครั้ง 44721 6,000 6,000 12,000
CT Elbow joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44722 6,000 6,000 12,000
CT Forearm joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44723 6,000 6,000 12,000
CT Wrist joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44724 6,000 6,000 12,000
CT Hand (1side=1part) 08 ครั้ง 44725 6,000 6,000 12,000
CT Hip joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44780 6,000 6,000 12,000
CT Thigh  (1side=1part) 08 ครั้ง 44781 6,000 6,000 12,000
CT Knee joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44782 6,000 6,000 12,000
CT Leg (1side=1part) 08 ครั้ง 44783 6,000 6,000 12,000
CT Ankle joint (1side=1part) 08 ครั้ง 44784 6,000 6,000 12,000
CT Foot (1side=1part) 08 ครั้ง 44785 6,000 6,000 12,000
Biopsy under CT guidance 08 ครั้ง 44910 3,000 3,500 7,000
CTV Brain 08 ครั้ง 44105 12,000 12,000 12,000
CTV Neck 08 ครั้ง 44253 12,000 12,000 12,000
CTA  Pulmonary artery 08 ครั้ง 44311 12,000 12,000 12,000
CTV Chest 08 ครั้ง 44312 12,000 12,000 12,000
CTA Coronary arteries 08 ครั้ง 44402 15,000 14,000 21,000
CTA Thoracic aorta 08 ครั้ง 44422 12,000 12,000 12,000
CTA Abdominal arota 08 ครั้ง 44423 12,000 13,000 19,500
CTV Abdomen 08 ครั้ง 44505 12,000 7,000 14,000
CTA Liver donor 08 ครั้ง 44510 12,000 12,000 12,000
CTA Pelvis 08 ครั้ง 44603 12,000 7,000 14,000
CTA Upper xtremities (peripheral run off) 08 ครั้ง 44750 12,000 12,000 12,000
CTV Upper xtremities  08 ครั้ง 44751 12,000 12,000 12,000
CTA Lower xtremities (peripheral run off) 08 ครั้ง 44760 15,000 15,000 15,000
CTV Lower xtremities 08 ครั้ง 44761 15,000 15,000 15,000
MRI            
MRI + MRA (nonbrain) 08 ครั้ง 45020 12,000 13,000 19,500
MRI Brain 08 ครั้ง 45101 8,000 8,000 15,000
MRI Cavernous sinus 08 ครั้ง 45121 8,000 10,500 15,750
MRl Brain + MRA 08 ครั้ง 45102 11,000 12,500 18,750
Using Gd contrast medium 08 15 ml 45901 2,500 3,000 6,000
MRA Brain 08 ครั้ง 45103 6,000 5,400 10,800
MRI Hippocampus 08 ครั้ง 45104 5,000 10,500 15,750
MRV Brain 08 ครั้ง 45105 6,000 9,000 15,000
MRA Brain +Neck(or Carotid) 08 ครั้ง 45106 11,000 13,500 20,250
MRI Pituitaray gland 08 ครั้ง 45110 8,000 10,500 15,750
MRI Skull base (and/or cavrnous sinus) 08 ครั้ง 45120 8,000 10,500 15,750
MRI Whole spine 08 ครั้ง 45141 16,000 18,700 28,050
MRI Spine : Screening whole spine 08 ครั้ง 45142 8,000 8,000 15,000
MRI Spine : Cervical  08 ครั้ง 45143 8,000 8,000 15,000
MRI Spine : Thoracic 08 ครั้ง 45144 8,000 8,000 15,000
MRI Spine : Lumbar 08 ครั้ง 45145 8,000 8,000 15,000
MRI Spine : Thoracolumbar juntion 08 ครั้ง 45146 8,000 8,000 15,000
MRI Brachial plexus 08 ครั้ง 45160 14,000 14,000 21,000
MRI Lumbosacral plexus 08 ครั้ง 45161 8,000 8,800 15,000
MRI Temporomandibular joints 08 ครั้ง 45201 8,000 8,000 15,000
MRI Face (including paranasal sinuses) 08 ครั้ง 45202 8,000 10,500 15,750
MRI Orbits 08 ครั้ง 45211 8,000 10,500 15,750
MRI Temporal bone (and/or internal acoustic canal) 08 ครั้ง 45220 8,000 10,500 15,750
MRI Salivary gland 08 ครั้ง 45244 8,000 10,500 15,750
MRA Neck (or Carotid) 08 ครั้ง 45250 6,000 5,400 10,800
MRI Neck  08 ครั้ง 45252 8,000 10,500 15,750
MRI Nasopharynx , Oropharynx, Larynx, Thyroid gland 08 ครั้ง 45262 8,000 10,500 15,750
MRI Chest and/or mediastinum 08 ครั้ง 45301 8,000 10,500 15,750
MRV Chest 08 ครั้ง 45302 8,000 12,000 18,000
MRA Pulmonaray arteries 08 ครั้ง 45310 8,000 12,000 18,000
MRI Breast (unilateral) 08 ครั้ง 45330 8,000 9,700 15,000
MRI Breast (unilateral) 08 ครั้ง 45331 12,000 12,000 18,000
MRI Heart 08 ครั้ง 45401 8,000 9,300 15,000
MRI Heart + perfudion 08 ครั้ง 45402 12,000 12,000 18,000
MRA Heart 08 ครั้ง 45410 12,000 5,400 10,800
MRA Whole arota 08 ครั้ง 45420 15,000 15,000 15,000
MRA Thoracic arota 08 ครั้ง 45422 10,000 12,000 18,000
MRA Abdominal arota 08 ครั้ง 45423 10,000 12,000 18,000
MRI Upper abdomen 08 ครั้ง 45501 8,000 10,500 15,750
MRV Upper abdomen 08 ครั้ง 45505 10,000 5,500 11,000
MRCP (cholangiopancreaticography) 08 ครั้ง 45511 4,000 8,000 15,000
MRI Lower abdomen (or pelvis cavity) 08 ครั้ง 45601 8,000 10,500 15,750
MRV Lower abdomen 08 ครั้ง 45603 10,000 5,500 11,000
MRI Urogtaphy 08 ครั้ง 45602 12,000 12,000 18,000
MRA Renal arteries 08 ครั้ง 45613 10,000 12,000 18,000
MRI Prostate gland 08 ครั้ง 45640 8,000 10,500 15,750
MRI Shoulder joint (1side=1part) 08 ครั้ง 45720 8,000 8,000 15,000
MRI  Arm (1side=1part) 08 ครั้ง 45721 8,000 8,000 15,000
MRI Elbow joint (1side=1part) 08 ครั้ง 45722 8,000 8,000 15,000
MRI  Forarm (1side=1part) 08 ครั้ง 45723 8,000 8,000 15,000
MRI  Wrist joint (1side=1part) 08 ครั้ง 45724 8,000 8,000 15,000
MRI  Hand (1side=1part) 08 ครั้ง 45725 8,000 8,000 15,000
MRA Upper extremity (แขน 2 ข้าง) 08 ครั้ง 45750 15,000 15,000 15,000
MRV Upper extremity (แขน 2 ข้าง) 08 ครั้ง 45751 15,000 15,000 15,000
MRA Upper extremity (แขน 1 ข้าง) 08 ครั้ง 45752 8,000 8,000 8,000
MRV Upper extremity (แขน 1 ข้าง) 08 ครั้ง 45753 8,000 8,000 8,000
MRA Lower extremity (แขน 2 ข้าง) 08 ครั้ง 45760 15,000 15,000 15,000
MRV Lower extremity (แขน 2 ข้าง) 08 ครั้ง 45761 15,000 15,000 15,000
MRA Lower extremity (แขน 1 ข้าง) 08 ครั้ง 45762 8,000 8,000 8,000
MRV Lower extremity (แขน 1 ข้าง) 08 ครั้ง 45763 8,000 8,000 15,000
MRI Hip joint  (1side=1part) 08 ครั้ง 45780 8,000 8,000 15,000
MRI Thigh (1side=1part) 08 ครั้ง 45781 8,000 8,000 15,000
MRI Knee joint  (1side=1part) 08 ครั้ง 45782 8,000 8,000 15,000
MRI Leg  (1side=1part) 08 ครั้ง 45783 8,000 8,000 15,000
MRI Ankle joint  (1side=1part) 08 ครั้ง 45784 8,000 8,000 15,000
MRI Foot  (1side=1part) 08 ครั้ง 45785 8,000 8,000 15,000
Using Ferucarbotran contrast medium 08 Vial 45902 9,050 9,050 15,000
Using gadoxetic acid disodium for liver MRI  08 ครั้ง 45903 7,200 7,200 7,200
Using gadobenate dimeglumine for liver MRI  08 ครั้ง 45904 2,500 2,500 2,500
MRCP+ Upper abdomen 08 ครั้ง 45512 12,000 12,600 18,900
MRA Femoral artery/peripheral run off 08 ครั้ง 45760 12,000 12,000 18,000

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP