เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ


หมวด 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
A-scan (IOL measurement) 09 ครั้ง 51210 300 300 300
Auditory brain stem response (ABR) 09 ครั้ง 51130 500 500 500
Echo-Transthoracic + color + Doppler 09 ครั้ง 51420 2,000 2,000 2,000
Lung Function Test  - Spirometry (Peak flow) 09 ครั้ง 51310 30 30 30
Lung Function Test  - Spirometry (Pre & post Brochodilater PFT) 09 ครั้ง 51312 400 400 400
Polysomnogram (ICD-9-CM 89.17) 09 ครั้ง 51120 7,000 7,000 7,000
Routine hearing test (Audiogram) 09 ครั้ง 51230 150 200 400
Scalp EEG & VDO monitoring (4-8 hours) 09 ครั้ง 51117 4,200 4,200 4,200
Special hearing test (Tympanogram) 09 ครั้ง 51231 150 160 320
Speech evaluation 09 ครั้ง 51240 150 150 150
Speech therapy 09 ครั้ง 51241 70 70 70
Uroflowmetry 09 ครั้ง 51610 200 200 200
Endoscopy 09 ครั้ง   1,000 1,000 1,000
Allergic test (ค่าทดสอบภูมิแพ้) 09 ครั้ง   600 600 600
E.C.G. (Electrocardiography) EKG 09 ครั้ง 51410 200 300 600
Needle Biopsy Thyriod 09 ครั้ง   400 400 800
การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยโรค (Skin Biopsy) 09 ครั้ง 71810 200 300 600
Drug for allergic treatment 09 ครั้ง   700 700 700
Lung Function Test - Spirometry (Pulmonary Function Test) 09 ครั้ง 51311 300 900 1,800
Fitting of hearing aid (ประเมินใส่เครื่องช่วยฟัง) 09 ครั้ง   150 150 150
B-scan 09 ครั้ง 51211 500 500 500
CCT(การวัดความหนาของกระจกตา) 09 ข้าง   500 500 500
Barium Swallow 09 ครั้ง 42501 1,300 1,700 3,400
3 D Echocardiography 09 ครั้ง 51421 3,000 3,000 3,000
Urometry 09 ครั้ง 51611 1,000 1,000 1,000
Lung Function 32 - Spirometry 09 ครั้ง   300 300 300
Intestinal Biopsy ตัดชิ้นเนื้อลำไส้เล็ก 09 ครั้ง   8,500 8,500 14,500
Open lung biopsy 09 ครั้ง   13,000 13,000 19,500
Pericardial biopsy 09 ครั้ง   12,500 12,500 18,750
Rectal biosphy 09 ครั้ง   3,700 3,700 7,400
ทดสอบเชาว์ปัญญา 09 ครั้ง 51901 200 300 600
ทดสอบบุคคลิกภาพ 09 ครั้ง 51902 300 1,000 2,000
ทดสอบพยาธิวิทยาทางสมอง 09 ครั้ง 51903 200 300 600
บริการตรวจทางจิตวิทยาทั้งหมด 09 ครั้ง 51900 200 300 600
Functional gain 09 ครั้ง   150 150 150
Hearing Aid Evaluation 09 ครั้ง   150 150 150
Special Hearing Test (Tympanogram) 09 ครั้ง 51231 150 160 320
Routine Hearing Test (Audiogram) 09 ครั้ง 51230 150 200 400
OAE (ค่าตรวจสมรรถภาพเซลล์หูชั้นใน) 09 ครั้ง 55999 675 675 675
Tuning Fork Test 09 ครั้ง   50 50 50
Fundus camera 09 ครั้ง   500 500 500
Autoloqus serum 09 ครั้ง   1,500 1,500 1,500
Stress Test Electrocardiography 09 ครั้ง 51411 1,500 1,500 3,000
Standardized occpupational therapy assessment (DDST, reflex testing, dexterity) กลุ่มบำบัดเฉพาะโรคเพื่อการฟื้นฟู 09 ครั้ง 51910 100 100 100
Non-Standardized OT assessment 09 ครั้ง 51911 80 80 80
การคัดกรองโรคหัวใจ (CCHD) 09 ครั้ง   0 0 0
ตรวจคัดกรอง TSH,PKU ทารก 09 ครั้ง   135 135 135
ค่าบริการเก็บตัวอย่าง COVID 09 ครั้ง   100 100 100
ค่าบริการตรวจแลป COVID 09 ครั้ง   600 600 600
ค่าส่งตรวจ HIV วิธี DNA-PCR ทารกแรกเกิด 09 ครั้ง   1,000 1,000 1,000

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP