เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าบริการทางทันตกรรม


 

หมวด 13 ค่าบริการทางทันตกรรม
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
ตรวจและประเมินสภาพช่องปาก(Problem Focused) 13 ราย   0 0 0
ตรวจความมีชีวิตของฟัน(ทำ pulp test) 13 ราย 61301 80 150 200
ตรวจและให้คำปรึกษาทางทันตกรรม(รับconsult จากแผนกอื่น) 13 ราย   0 0 0
ตรวจวินิจฉัยงานออกหน่วย 13 ราย   0 0 0
complete case  13 ราย   0 0 0
ตรวจและประเมินสภาพทั้งปากพร้อมวางแผนการรักษา 13 ราย   50 100 200
ตรวจประเมินสภาพช่องปากทั้งปากเป็นระยะๆ 13 ราย   0 0 0
ตรวจพิสูจน์อายุ 13 ราย   0 0 0
ตรวจวินิจฉัยสภาพช่องปากร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 13 ราย   50 100 200
x-ray periapical 13 ฟิล์ม 41003 120 120 150
x-ray bitewing 13 ฟิล์ม 41003 120 120 150
x-ray occlusal 13 ฟิล์ม 41202 120 200 300
x-ray extraoral  13 ฟิล์ม   330 400 600
x-ray OPG 13 ฟิล์ม 41201 330 400 600
x-ray cephalogram 13 ฟิล์ม 41201 330 400 600
x-ray 3 D (CBCT) 13 ครั้ง 44240 3,000 6,000 8,000
CT maxilla/mandible 13 ครั้ง 44241 6,000 9,000 12,000
MED1 ให้ยาก่อน/หลังการรักษา 13 ราย   0 0 0
MED2 Oral lesion from development condition 13 ราย   0 0 0
MED3 Treatment of infection 13 ราย   0 0 0
MED4 จ่ายยาTreatment of oral lesion without skin lesion เช่น Aphthous ulcer ,burn 13 ราย   0 0 0
MED5 จ่ายยาTreatment of oral lesion with skin lesion เช่น LP,EM 13 ราย   0 0 0
MED6 จ่ายยาTreatment of Orofacial pain  13 ราย   0 0 0
อุดฟันชั่วคราว 13 ซี่ 67101 240 350 500
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 1 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67201 260 550 700
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 1 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67201 260 550 700
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67210 400 650 1,000
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67210 400 650 1,000
ขัดวัสดุอุดฟัน /กรอแก้ไชหลังอุดฟัน 13 ซี่   50 100 150
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 2 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67202 360 700 1,000
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 2 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67202 360 700 1,000
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67211 500 800 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67211 500 800 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 3 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 3 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมมากกว่า 3 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมมากกว่า 3 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema  Facing) 13 ช่อง   1,200 1,400 1,900
บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม ฟันกรามน้อย 13 ซี่   300 550 1,100
บูรณะฟันโดยใช้แถบเหล็กไร้สนิม ฟันกราม 13 ซี่   400 550 1,100
Labial Veneer Direct 13 ซี่   1,000 1,350 1,800
Labial Veneer Indirect visit preparation 13 ซี่   6,000 7,000 8,000
Labial Veneer Indirect visit try in 13 ซี่   0 0 0
Labial Veneer Indirect visit fixation 13 ซี่   0 0 0
Inlay/Onlay visit preparation 13 ซี่   2,500 3,000 3,500
Inlay/Onlay visit try in 13 ซี่   0 0 0
Inlay/Onlay visit fixation 13 ซี่   0 0 0
RCT บำบัดฉุกเฉิน 13 ซี่ 63101 700 1,000 1,500
RCT Follow up  13 ครั้ง   0 0 0
pulp capping (direct)ฟันแท้ 13 ซี่ 67101 240 350 500
pulp capping (indirect)ฟันแท้ 13 ซี่ 67101 240 350 500
pulpotomy ฟันแท้ 13 ซี่ 63103 1,060 1,400 2,000
RCT  OC ฟันหน้า  13 ซี่ 63110 1,750 1,750 4,500
ฟอกสีฟัน non-vital bleaching 13 ครั้ง 63130 340 700 1,000
RCT OC ฟันกรามน้อย 13 ซี่ 63111 2,500 2,500 6,000
RCT OC ฟันกราม 13 ซี่ 63112 3,500 3,500 8,000
RCT MI /IR  ฟันรากเดียว 13 ซี่   0 0 0
RCT MI /IR   ฟันกรามน้อย 13 ซี่   0 0 0
RCT MI /IR  ฟันกราม 13 ซี่   0 0 0
RCT FRC ฟันหน้า 13 ซี่   0 0 0
RCT FRC  ฟันกรามน้อย 13 ซี่   0 0 0
RCT FRC  ฟันกราม 13 ซี่   0 0 0
RCT Retreat รื้อวัสดุอุดคลองรากเพื่อรักษาซ้ำ 13 ซี่   0 0 0
RCT FRC กรณียากกว่าปกติ เช่น Apexogenesis /Apexification  13 ซี่   0 0 0
RCT internal root repair of perforation defects 13 ซี่ 63140 1,130 1,500 2,500
ล้างแผล/ตัดไหมงานปริทันต์ 13 ครั้ง 62501 130 250 400
รักษาอาการเสียวฟันโดยการทายา 13 ครั้ง   170 250 300
การดูแลแผลภายหลังการทำศัลยกรรมปริทันต์ 13 ครั้ง   0 0 0
Unspecified periodontal procedure, by report 13 ครั้ง   0 0 0
ขูดหินน้ำลายเฉพาะฟันบน 13 ครั้ง 64103 140 350 450
ขูดหินน้ำลายเฉพาะฟันล่าง 13 ครั้ง 64103 140 350 450
ขูดหินน้ำลายทั้งปาก 13 ครั้ง 64101 280 700 900
Periodontal dressing 13 ครั้ง 64141 170 350 700
Remove periodontal splint 13 ครั้ง   0 0 0
Gingival curette, surgical -per quadrant, by report 13 Quadrant 64102 400 600 800
Periodontal scaling and root planning, per quadrant 13 Quadrant 64102 400 600 800
Localized chemical delivery into creviculat tissue 13 ซี่   0 0 0
Periodontal splinting - intracoronal 13 ตำแหน่ง 64130 400 950 1,200
Periodontal splinting - extracoronal 13 ตำแหน่ง 64130 400 950 1,200
Gingivectomy or gingivoplasty  - per tooth 13 ซี่ 64123 400 1,000 1,500
Gingivectomy or gingivoplasty  - per quadrant 13 Quadrant 64123 1,500 2,000 2,500
Clinical crown lengthening - hard tissue 13 ซี่ 64112 780 1,650 3,300
Gingival flap procedure, including root planing - per quadrant 13 ตำแหน่ง 64110 600 1,500 2,000
Mesial /Distal Wedge procedure 13 ตำแหน่ง   600 1,500 2,000
Surgical revision procedure, per tooth 13 ตำแหน่ง   600 1,500 2,000
Free soft tissue graft procedure 13 ตำแหน่ง 64121 1,290 1,750 3,500
Subepithelial connective tissue graft procedure 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Apically positioned flap 13 ตำแหน่ง 64120 860 1,700 3,400
Coronally positioned flap 13 ตำแหน่ง 64120 860 1,700 3,400
Pedicle soft tissue graft procedure 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Osseous Surgery - per quadrant 13 Quadrant 64111 780 2,000 4,000
Bone replacement graft - first site in quadrant 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Bone replacement graft - each additional site in quadrant 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Guided tissue regeneration - resorbable barrier, per site 13 ตำแหน่ง 64122 1,000 2,250 4,500
Guided tissue regeneration - nonresorbable barrier, per site 13 ตำแหน่ง 64122 1,000 2,250 4,500
Harvest bone from intraoral donor site 13 ตำแหน่ง   0 0 0
การทำ plaque control  13 ครั้ง   0 0 0
สอนและฝึกปฏิบัติการใช้ dental cleansing aids 13 ครั้ง   0 0 0
oral prophylaxis ในเด็ก 13 ครั้ง   100 150 200
oral prophylaxis ในผู้ใหญ่ 13 ครั้ง   100 150 200
polishing  13 ครั้ง   100 150 200
เคลือบฟลูออไรด์ (เจล) ในเด็ก 13 ครั้ง   170 200 300
เคลือบฟลูออไรด์ (เจล) ในผู้ใหญ่ 13 ครั้ง   170 200 300
ทาฟลูออไรด์วานิช ในเด็ก 13 ครั้ง   170 200 300
ทาฟลูออไรด์วานิช ในผู้ใหญ่ 13 ครั้ง   170 200 300
pit and fissure sealant ฟันน้ำนม 13 ซี่   300 350 500
pit and fissure sealant ฟันแท้ 13 ซี่   300 350 500
ทา SDF 13 ซี่   200 300 350
preventive resin restoration 13 ซี่ 67210 400 500 700
จัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยารับประทาน 13 ราย   0 0 0
จัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้papoose board 13 ราย   0 0 0
จัดการพฤติกรรมเด็ก Tell Show Do 13 ราย   0 0 0
จัดการพฤติกรรมเด็ก HOME 13 ราย   0 0 0
จัดการพฤติกรรมเด็ก voice 13 ราย   0 0 0
MI/IR/MED ฟันน้ำนม 13 ซี่   0 0 0
pulpotomy ฟันน้ำนม 13 ซี่ 63102 500 800 1,000
pulpotomy ฟันแท้ 13 ซี่ 63103 1,060 1,400 2,000
pulpectomy ฟันน้ำนม (ฟันหน้า) 13 ซี่ 63104 820 1,000 1,200
pulpectomy ฟันน้ำนม (ฟันหลัง) 13 ซี่ 63105 970 1,200 1,500
crown ฟันหน้าน้ำนม 13 ซี่ 9211 0 0 0
ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (SSC) 13 ซี่ 9211 600 1,200 2,000
ใส่เครื่องมือกันที่แบบถอดได้ (space maintainer) 13 ซี่   1,500 2,000 2,500
ใส่เครื่องมือกันที่แบบติดแน่น (distal shoe/band and loop) 13 ซี่   1,500 2,000 2,500
จัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาทางเส้นเลือด 13 ราย   0 0 0
จัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาและแก๊ซ 13 ราย   0 0 0
จัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาสลบ 13 ราย   0 0 0
TP 1-5 ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9204 1,500 2,000 3,000
TP 6-10 ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9205 2,000 2,500 3,500
TP มากกว่า 10ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9205 3,000 3,500 4,500
SD พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9202 3,000 4,000 6,000
CD พิมพ์ปาก 13 ชุด 9203 6,000 7,000 9,000
RPD 1-5 ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9204 4,000 5,000 6,000
RPD 6-10 ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9205 5,000 6,000 7,000
RPD มากกว่า 10 ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น 9205 6,000 7,000 8,000
RB(valplast) 1-2 ซี่ พิมพ์ปาก 13 ชิ้น   3,000 4,000 5,000
study cast พิมพ์ปาก 13 ชิ้น   0 0 0
Obtulator/stent : primary impression 13 ชิ้น 62507 660 800 1,000
Crown : primary impression 13 ซี่   0 0 0
Bridge 2 units : primary impression 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge 3-4 units : primary impression 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge >5 units : primary impression 13 ชิ้น   0 0 0
รื้อครอบฟันหรือฟันเทียมติดแน่น (คิดต่อ 1 abutment) 13 ซี่   700 900 1,200
รื้อเดือยฟัน 13 ซี่   700 900 1,200
รื้อฟันปลอมเถื่อน 13 ชิ้น   700 900 1,200
TP 1-5 ซี่ recheck 13 ครั้ง   0 0 0
TP >5 ซี่ recheck 13 ครั้ง   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ recheck 13 ครั้ง   0 0 0
RPD >5 ซี่ recheck 13 ครั้ง   0 0 0
RB 1-2 ซี่ recheck 13 ครั้ง   0 0 0
SD recheck 13 ครั้ง   0 0 0
CD recheck 13 ครั้ง   0 0 0
TP repair : visit impression 13 ชิ้น   600 900 1,500
TP repair : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
TP repair : visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
RPD repair : visit impression 13 ชิ้น   600 900 1,500
RPD repair : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
RPD repair : visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
SD repair : visit impression 13 ชิ้น   600 900 1,500
SD repair : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
SD repair : visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
CD repair : visit impression 13 ชิ้น   600 900 1,500
CD repair : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
CD repair : visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
TP reline 13 ครั้ง   800 950 1,200
RPD reline 13 ครั้ง   800 950 1,200
SD reline 13 ครั้ง   800 950 1,200
CD reline 13 ครั้ง   800 950 1,200
SD rebase : visit impression&bite regist 13 ชิ้น   1,000 1,500 2,000
SD rebase : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
SD rebase : visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
CD rebase : visit impression&bite regist 13 ชิ้น   1,000 1,500 2,000
CD rebase : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
CD rebase : visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
ปรับสภาพเหงือกด้วย Tissue conditioner 13 ครั้ง   650 800 1,000
Obturator/stent : visit recheck 13 ครั้ง   0 0 0
Crown : recheck 13 ครั้ง   0 0 0
Bridge 2 units : recheck 13 ครั้ง   0 0 0
Bridge 3-4 units : recheck 13 ครั้ง   0 0 0
Bridge >5 units : recheck 13 ครั้ง   0 0 0
Recementation (กรณีครอบเก่าหลุด) 13 ซี่   500 550 700
กรอและขัดแต่งพอร์ซเลนที่บิ่นหรือแตก แก้ไข contour ของครอบฟัน 13 ซี่   0 0 0
ซ่อมพอร์ซเลนด้วยเรซินคอมโพสิต 13 ซี่   700 1,100 1,600
TP 1-5 ซี่ กรอrest และfinal impression 13 ชิ้น   0 0 0
TP 1-5 ซี่ try in teeth 13 ชิ้น   0 0 0
TP >5 ซี่ กรอrest และfinal impression 13 ชิ้น   0 0 0
TP >5 ซี่ try in teeth 13 ชิ้น   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ กรอrest และ final impression 13 ชิ้น   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ try in framework 13 ชิ้น   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ try in teeth 13 ชิ้น   0 0 0
RPD >5 ซี่ กรอrest และ final impression 13 ชิ้น   0 0 0
RPD >5 ซี่ try in framework 13 ชิ้น   0 0 0
RPD >5 ซี่ try in teeth 13 ชิ้น   0 0 0
RB 1-2 ซี่ กรอrest และfinal impression 13 ชิ้น   0 0 0
SD : transfer facebow 13 ชิ้น   0 0 0
SD : try in teeth 13 ชิ้น   0 0 0
CD : transfer facebow 13 ชิ้น   0 0 0
CD : try in teeth 13 ชิ้น   0 0 0
SD : final impression 13 ชิ้น   0 0 0
SD : try in BB&bite regist 13 ชิ้น   0 0 0
SD : retry 13 ชิ้น   0 0 0
CD : final impression 13 ชิ้น   0 0 0
CD : try in BB&bite regist 13 ชิ้น   0 0 0
CD : retry 13 ชิ้น   0 0 0
TP 1-5 ซี่ : bite regist 13 ชิ้น   0 0 0
TP >5 ซี่ : bite regist 13 ชิ้น   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ : altered cast impression 13 ชิ้น   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ : bite regist 13 ชิ้น   0 0 0
RPD >5 ซี่ : altered cast impression 13 ชิ้น   0 0 0
RPD >5 ซี่ : bite regist 13 ชิ้น   0 0 0
Amalgam core 13 ซี่   0 0 0
Composite core 13 ซี่ 9212 800 900 1,000
Crown non precious : Final preparation&impression 13 ซี่ 9212 4,000 5,000 6,000
Crown semi precious : Final preparation&impression 13 ซี่ 9212 4,000 5,000 6,000
Crown precious : Final preparation&impression 13 ซี่ 9212 4,000 5,000 6,000
Crown all ceramic : Final preparation&impression 13 ซี่ 9212 4,000 5,000 6,000
Etched bridge : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 12,000 15,000 18,000
Bridge non precious 2 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 8,000 10,000 12,000
Bridge semi precious 2 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 8,000 10,000 12,000
Bridge precious 2 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 8,000 10,000 12,000
Bridge all ceramic 2 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 8,000 10,000 12,000
Bridge non precious 3-4 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 12,000 15,000 18,000
Bridge semi precious 3-4 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 12,000 15,000 18,000
Bridge precious 3-4 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 12,000 15,000 18,000
Bridge all ceramic 3-4 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 12,000 15,000 18,000
Bridge non precious >5 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 20,000 25,000 30,000
Bridge semi precious >5 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 20,000 25,000 30,000
Bridge precious >5 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 20,000 25,000 30,000
Bridge all ceramic >5 units : Final preparation&impression 13 ชิ้น 9213 20,000 25,000 30,000
Crown : try in substructure 13 ซี่   0 0 0
Cantilever bridge : try in substructure 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge 3-4 units : try in substructure 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge >5 units : try in substructure 13 ชิ้น   0 0 0
TP 1-5 ซี่ : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
Temporary crown 13 ซี่   0 0 0
Temporary bridge 13 ชิ้น   0 0 0
Crown : temporary fixation 13 ซี่   0 0 0
Cantilever bridge : temporary fixation 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge 3-4 units : temporary fixation 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge >5 units : temporary fixation 13 ชิ้น   0 0 0
TP > ซี่ : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
RPD 1-5 ซี่ : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
Maxillofacial prosthesis อย่างง่าย insertion 13 ชิ้น   0 0 0
RB : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
RPD >5 ซี่ : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
SD : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
CD : insertion 13 ชิ้น   0 0 0
Cast post&core : canal preparation&impression 13 ซี่ 9214 1,500 1,900 2,500
Cast post&core : try in post 13 ซี่   0 0 0
Cast post&core : cementation 13 ซี่   0 0 0
Coping metal : canal preparation&impression 13 ซี่ 9214 1,500 1,900 2,500
Coping metal : try in post 13 ซี่   0 0 0
Coping metal : cementation 13 ซี่   0 0 0
Prefabricated post 13 ซี่ 9214 1,500 1,900 2,500
Crown : permanent fixation 13 ซี่   0 0 0
Etched bridge : permanent fixation 13 ชิ้น   0 0 0
Cantilever bridge : permanent fixation 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge 3-4 units : permanent fixation 13 ชิ้น   0 0 0
Bridge >5 units : permanent fixation 13 ชิ้น   0 0 0
Obtulator/stent : visit insertion 13 ชิ้น   0 0 0
ถอนฟันน้ำนม 13 ซี่ 62101 200 350 500
ถอนฟันแท้ 13 ซี่ 62101 200 350 500
ถอนฟันที่ยาก (เช่นกรอแบ่งราก) 13 ซี่ 62102 350 700 1,000
ตรวจและวางแผนรักษารากเทียม 13 ครั้ง   0 0 0
พิมพ์ปากเพื่อทำแบบศึกษางานรากเทียม 13 ครั้ง   0 0 0
ติดตามผลการใส่รากเทียม 13 ครั้ง   0 0 0
พิมพ์ปากเพื่อทำradiographic หรือ surgical stent ต่อชิ้น 13 ชิ้น   1,000 1,500 2,000
stage II surgery เพื่อใส่healing abutment 13 ซี่   0 0 0
ยึดCDบนรากเทียม 13 ชิ้น   0 0 0
maintainance overdenture 13 ครั้ง   0 0 0
implant removal 13 ซี่   3,000 4,000 5,000
implant abutment removal  13 ซี่   3,000 4,000 5,000
implant screw removal 13 ซี่   3,000 4,000 5,000
ผ่าตัดฝังรากเทียม(ไม่รวมปลูกกระดูก) 13 ซี่   12,500 15,000 20,000
ปลูกกระดูกเพื่อฝังรากเทียม 13 ตำแหน่ง   2,000 2,500 3,000
พิมพ์ปากทำครอบฟันบนรากเทียม 13 ซี่   12,500 15,000 20,000
ใส่ครอบฟันบนรากเทียม 13 ซี่   0 0 0
ผ่าตัดเพื่อยกโพรงอากาศ(Sinus Lift) 13 ตำแหน่ง   4,000 5,000 6,000
ผ่าตัดเพื่อขยายกระดูก(bone spreading) 13 ตำแหน่ง   2,000 2,500 3,000
พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาทันตกรรมจัดฟัน 13 ราย   1,000 1,000 2,000
พิมพ์ปากเพือทำretainer 13 ชิ้น   2,000 2,000 3,000
พิมพ์ปากเพื่อทำobtulator (feeding aid-passive) 13 ชิ้น 60201 1,500 2,000 2,500
พิมพ์ปากเพื่อทำobtulator (feeding aid-active) 13 ชิ้น 60202 2,000 2,500 3,000
ถ่ายรูปเพื่องานทันตกรรมจัดฟัน 13 ราย   0 0 0
oral examination for orthodontic treatment 13 ครั้ง   0 0 0
cephalometric analysis 13 ครั้ง   0 0 0
model analysis 13 ครั้ง   0 0 0
serial extraction planning 13 ครั้ง   0 0 0
treatment planning for conventional orthodontic 13 ครั้ง   0 0 0
treatment planning for orthognatic surgery 13 ครั้ง   0 0 0
growth forecast and Tx prediction 13 ครั้ง   0 0 0
set up model for orthognathic surgery case 13 ครั้ง   0 0 0
increased acrylic raised bite 13 ครั้ง   0 0 0
grinding plate เพื่อปรับการสบฟัน 13 ครั้ง   0 0 0
ปรับเครื่องมือจัดฟันถอดได้ 13 ครั้ง   100 100 300
functional appliance visit ที่ทำ construction bite 13 ครั้ง   100 100 300
functional appliance visit ที่ทำ grinding 13 ครั้ง   100 100 300
functional appliance visit ที่ adjust 13 ครั้ง   100 100 300
teeth seperation 13 ซี่   0 0 0
stripping 13 ด้าน   0 0 0
distalized tooth by seperator 13 ซี่   0 0 0
tried band  /fixed band 13 ซี่   0 0 0
ติดbracket หรือ band เฉพาะซี่ 13 ซี่   400 400 600
ติดเครื่องมือจ้ดฟันติดแน่นครั้งแรก 13 arch   3,000 3,000 4,000
ถอดเครื่องมื่อจัดฟันติดแน่นทั้งปาก 13 arch   0 0 0
ปรับลวดในงานจัดฟันติดแน่น simple full fixed appliance  13 ครั้ง   900 900 1,200
ปรับลวดในงานจัดฟันติดแน่น complex full fixed appliance  13 ครั้ง   900 900 1,200
inserted   arch wire 13 ครั้ง   0 0 0
จัดฟันแบบติดแน่นบางส่วน interceptive treatment  13 ครั้ง   0 0 0
จัดฟันแบบติดแน่นบางส่วน adjunctive treatment  13 ครั้ง   0 0 0
insert active intraoral appliance, quad helix, hyrax 13 ครั้ง   0 0 0
remove active intraoral appliance, quad helix, hyrax 13 ครั้ง   0 0 0
removed intraoral anchorage, mini-screw 13 ครั้ง   0 0 0
inserted arch wire including added surgical hook 13 ครั้ง   0 0 0
inserted auxillary spring  13 ครั้ง   0 0 0
applied intermaxillary elastic 13 ครั้ง   0 0 0
insert passive removable appliance, bite plane 13 ชิ้น   0 0 0
insert passive removable appliance 13 ชิ้น   0 0 0
insert passive obturator 13 ชิ้น   0 0 0
insert retainer  13 ชิ้น   0 0 0
repair orthodontic appliance  13 ชิ้น   0 0 0
fixed mini-implant screw 13 ตัว   0 0 0
insert fixed passive appliance, palatal arch, nance's appliance  13 ชิ้น   0 0 0
remove fixed passive appliance, palatal arch, nance's appliance  13 ชิ้น   0 0 0
insert active removable appliance 13 ชิ้น   0 0 0
insert active obturator 13 ชิ้น   0 0 0
insert functional appliance 13 ชิ้น   0 0 0
insert head gear 13 ชิ้น   0 0 0
insert chin cap 13 ชิ้น   0 0 0
insert facial mask 13 ชิ้น   0 0 0
insert J-hook,power arm 13 ชิ้น   0 0 0
insert active  fixed appliance  13 ชิ้น   0 0 0
occlusal splint visit พิมพ์ปาก 13 ชิ้น   1,500 2,000 3,000
occlusal splint visit bite registration 13 ชิ้น   0 0 0
occlusal splint visit transfer face bow 13 ชิ้น   0 0 0
occlusal splint visit insert 13 ชิ้น   0 0 0
occlusal splint visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
night guard visit พิมพ์ปาก 13 ชิ้น   1,500 2,000 3,000
night guard visit insert 13 ชิ้น   0 0 0
night guard visit recheck 13 ชิ้น   0 0 0
แก้ไขการสบฟันผิดปกติ เฉพาะตำแหน่ง 13 ครั้ง 64131 240 400 600
แก้ไขการสบฟันผิดปกติ ทั้งปาก 13 ครั้ง 64132 400 850 1,500
ล้างแผลในช่องปาก 13 ครั้ง 62501 130 250 400
ตัดไหมในช่องปาก 13 ตำแหน่ง 62501 130 250 400
ตัดไหมภายนอกช่องปาก 13 ตำแหน่ง   0 0 0
เย็บแผลในช่องปาก (หลังทำหัตถการ) 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Debridement and Suturing แผลในช่องปาก 13 ครั้ง 62205 400 650 1,300
Debridement and Suturing แผลในช่องปากขนาดใหญ่ 13 ครั้ง 62205 500 750 1,400
Off Arch Bar 13 ราย 62310 250 800 1,600
Removal Suspension Wire 13 ราย 62311 250 800 1,600
ใส่ยารักษา Dry Socket 13 ครั้ง 62502 150 250 500
follow up ทางศัลยกรรมช่องปาก 13 ครั้ง   0 0 0
Tooth reimplantation and/or stabilization of accidentallay avulsed tooth 13 ซี่ 62112 950 1,420 1,900
การเปลี่ยน Drain/Packing หรือ off drain/packing 13 ครั้ง   0 0 0
special procedure  stop disorder  bleeding (gel foam) 13 ตำแหน่ง 62506 340 500 1,000
special procedure fot stop disorder bleeding (surgicel) 13 ตำแหน่ง 62508 1,000 650 1,300
ขูดรักษาแผล currettage 13 ครั้ง   350 520 700
Removal of foreign body 13 ครั้ง   350 520 700
Excision of benigh tumor lesion size <1.25 cm 13 ตำแหน่ง 62214 590 1,200 2,000
ผ่าตัดฟันคุด Soft Tissue Impaction  13 ซี่ 62104 350 650 1,000
ผ่าฟันคุด Partial Bony Impaction 13 ซี่ 62105 700 1,000 1,500
Surgical removal bone exostosis 13 ตำแหน่ง 62206 500 1,250 2,500
Alveolectomy/Alveoloplasty 13 ตำแหน่ง 62206 500 1,250 2,500
Torectomy Ostectomy บน 13 arch 62210 860 1,600 3,200
Torectomy Ostectomy ล่าง 13 arch 62211 860 1,600 3,200
ผ่าตัดเลาะถุงน้ำ,ถุงหนองขนาดเล็ก(<1.5cm) 13 ตำแหน่ง 62212 600 1,200 2,000
ผ่าตัดเนื้องอก benign tumor ในช่องปากขนาดเล็ก(<1.5cm) 13 ตำแหน่ง 62214 590 1,200 2,000
ผ่าตัดเลาะ odontogenic/ non-odontogenic cyst 13 ตำแหน่ง 62212 600 1,200 2,000
เจาะถุงหนองภายในช่องปาก 13 ตำแหน่ง 62216 340 450 900
เจาะถุงหนองภายในช่องปากตำแหน่งที่อยู่หลังฟันกราม 13 ตำแหน่ง 62216 340 450 900
เจาะหนองในปาก กรณี severe condition ≥2 space 13 ตำแหน่ง 62216 700 900 1,500
เจาะหนองภายนอกช่องปาก 13 ตำแหน่ง 62217 530 650 1,300
Surgical exposure of unerupted tooth 13 ตำแหน่ง 62203 350 400 800
Biopsy of oral tissue  (hard) 13 ตำแหน่ง 62204 400 650 1,300
Biopsy of oral tissue  (solf) 13 ตำแหน่ง 62204 400 650 1,300
Excision of Pericoronal Gingiva (Operculectomy) 13 ตำแหน่ง 62203 350 400 800
ตัด Epulis, Fibrous Alveolar Ridge 13 ตำแหน่ง 62209 500 1,050 2,100
Frenectomy/Frenoplasty 13 ตำแหน่ง 62401 400 950 1,500
Debridement and sutureing แผลนอกช่องปาก 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Debridement and sutureing แผลนอกช่องปากขนาดใหญ่ 13 ตำแหน่ง   0 0 0
ผ่าตัดปลายรากฟัน Root resection ฟันหน้า 13 ซี่ 62107 660 950 1,900
ผ่าตัดและอุดปรายรากฟัน (retrograde) ฟันหน้า 13 ซี่ 62109 1,300 1,350 2,700
ผ่าตัดและอุดปรายรากฟัน (retrograde) ฟันหลัง 13 ซี่ 62110 1,480 1,800 3,600
ฉีด Sclerosing agent 13 ซี่   0 0 0
การห้ามเลือดที่ยากและใช้เวลานาน 13 ตำแหน่ง 62508 1,000 1,100 1,300
ผ่าฟันคุด Complete Bony Impaction 13 ซี่ 62106 1,000 1,300 2,000
ผ่าตัดปลายรากฟัน (root resection) ฟันหลัง 13 ซี่ 62108 760 1,200 2,400
ผ่าตัดเอารากฟันตกค้างออก (surgical removeal of residual root) 13 ซี่ 62103 380 750 1,200
Marsupialization 13 ตำแหน่ง 62201 710 1,200 2,400
Oro antral Fistula Closure 13 ตำแหน่ง 62202 750 1,400 2,800
Vestibuloplasty 13 ตำแหน่ง 62207 500 1,350 2,700
ผ่าตัดเนื้องอก benign tumor ขนาด>1.5 cm 13 ตำแหน่ง 62215 790 1,700 3,400
Plate and Screw/Wire Removal 13 ครั้ง 62312 410 1,100 2,200
Tooth transplantation, tooth reimplantation 13 ซี่ 68201 1,200 1,850 3,700
Fracture mandible, closed reduction 13 ครั้ง 62302 1,300 2,200 4,400
TMJ disorder, Manipulation under LA 13 ครั้ง   0 0 0
Off intermaxillary fixation 13 ครั้ง   0 0 0
IMF/ elastic traction 13 ครั้ง   0 0 0
Insert arch bar 13 ครั้ง   0 0 0
Sialolithotomy 13 ครั้ง 62402 770 1,100 2,200
Maxillary Sinusotomy For Removal of Tooth Fragment or Foreign Body (Cald Well Luc) 13 ครั้ง 62219 980 2,400 4,800
Fracture Maxilla, Closed Reduction 13 ครั้ง 62303 1,300 2,200 4,400
Alveolar Fracture, Maxilla, Closed Reduction 13 ครั้ง 62304 680 1,100 2,200
Alveolar Fracture, Mandible, Closed Reduction 13 ครั้ง 62304 680 1,100 2,200
Alveolar Fracture, Maxilla, Open Reduction 13 ครั้ง   0 0 0
Alveolar Fracture, Mandible, Open Reduction 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture nose, Open reduction with wire 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture nose, Closed reduction 13 ครั้ง   0 0 0
Closed reduction of TMJ dislocation 13 ครั้ง   0 0 0
Facial wound repair ภายใต้การดมยาสลบ 13 ตำแหน่ง   0 0 0
Repair cleft lip 13 ครั้ง   0 0 0
Repair cleft palate 13 ครั้ง   0 0 0
En Block Resection, Maxilla 13 ครั้ง   0 0 0
En Block Resection, Mandible 13 ครั้ง   0 0 0
Closure of salivary fistula 13 ครั้ง   0 0 0
Ridge augmentation, Maxilla เสริมสันกระดูก 13 ครั้ง 62208 800 1,700 3,400
Ridge augmentation, Mandible เสริมสันกระดูก 13 ครั้ง 62208 800 1,700 3,400
Fracture maxilla, closed reduction with suspension wire 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture mandible, ORIF with wire 13 ครั้ง   0 0 0
Excision of major salivary gland 13 ครั้ง   0 0 0
Genioplasty 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture maxilla, Open reduction, compound fracture 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture maxilla, ORIF with wire 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture maxilla, ORIF with plate and screw 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture mandible, closed reduction, Compound fracture 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture mandible, ORIF with plate and screw 13 ครั้ง   0 0 0
Malar/Zygomatic arch, Closed reduction, compound fracture 13 ครั้ง   0 0 0
Malar/Zygomatic arch, Open reduction, compound fracture 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture zygoma, ORIF with plate and screw 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture zygoma, ORIF with wire 13 ครั้ง   0 0 0
Fracture zygoma, ORIF with wire and explore orbital floor 13 ครั้ง   0 0 0
External pin fixation (Acrylic) 13 ครั้ง   0 0 0
Lefort I osteotomy, Segmental 13 ครั้ง   0 0 0
Lefort I osteotomy, Total 13 ครั้ง   0 0 0
Skin graft 13 ครั้ง   0 0 0
Sequestrectomy, Maxilla 13 ตำแหน่ง 62218 710 950 1,900
Sequestrectomy, Mandible 13 ตำแหน่ง 62218 710 950 1,900
Alveolar bone graft, Maxilla 13 ครั้ง   0 0 0
Alveolar bone graft, Mandible 13 ครั้ง   0 0 0
Facial bone complicated reduction with fixation, Simple Fx 13 ครั้ง   0 0 0
Facial bone complicated reduction with fixation, Multiple surgical 13 ครั้ง   0 0 0
Mandibulectomy (ไม่รวมใส่ plate หรือทำ flap) 13 ครั้ง   0 0 0
Maxillectomy (ไม่รวมทำ skin graft/ ใส่ stent) 13 ครั้ง   0 0 0
Harvest Bone Graft, Donor จากอวัยวะอื่นๆ 13 ครั้ง   0 0 0
Harvest Bone Graft, Donor site ในปาก 13 ครั้ง   0 0 0
Mandibular reconstruction with bone graft 13 ครั้ง   0 0 0
Bilateral Saggital Split Ramus Osteotomy 13 ครั้ง   0 0 0
Emergency tracheostomy 13 ครั้ง   0 0 0
Excision of malignant lesion 13 ครั้ง   0 0 0
Open reduction of TMJ dislocation 13 ครั้ง   0 0 0
Osteotomy Segmented or Supapical osteotomy, Maxilla 13 ครั้ง   0 0 0
Osteotomy Segmented or Supapical osteotomy, Mandible 13 ครั้ง   0 0 0
Neck dissection 13 ครั้ง   0 0 0
Coronoidectomy/ Coronoidtomy 13 ครั้ง   0 0 0
Condylectomy 13 ครั้ง   0 0 0
Arthrocentesis 13 ครั้ง   0 0 0
Arthroplasty 13 ครั้ง   0 0 0
Joint reconstruction 13 ครั้ง   0 0 0
Disc repair 13 ครั้ง   0 0 0
Myotomy 13 ครั้ง   0 0 0
ตรวจวินิจฉัยงานออกหน่วย 13 ราย   0 0 0
WCC เคลือบฟลูออไรด์เจล 13 ครั้ง   170 200 300
WCC เคลือบฟลูออไรด์เจล รวมขัดฟัน 13 ครั้ง   170 200 300
WCC ทาฟลูออไรด์วานิช 13 ครั้ง   170 200 300
WCC ทาฟลูออไรด์วานิช รวมขัดฟัน 13 ครั้ง   170 200 300
ทา SDF 13 ซี่   200 300 350
รร.PRR 13 ซี่ 67210 400 500 700
รร.ขูดหินน้ำลายเด็ก upper arch 13 ครั้ง 64103 140 350 450
รร.ขูดหินน้ำลายเด็ก lower arch 13 ครั้ง 64103 140 350 450
รรขูดหินน้ำลายเด็ก Full mouth 13 ครั้ง 64101 280 700 900
รร.เคลือบฟลูออไรด์เจล 13 ครั้ง   170 200 300
รร.เคลือบฟลูออไรด์เจล รวมขัดฟัน 13 ครั้ง   170 200 300
รร.ทาฟลูออไรด์วานิช 13 ครั้ง   170 200 300
รร.ทาฟลูออไรด์วานิช รวมขัดฟัน 13 ครั้ง   170 200 300
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน ฟันน้ำนม 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน ฟันแท้ 13 ซี่   300 350 500
รร.ถอนฟันแท้ 13 ซี่ 62101 200 350 500
รร.ถอนฟันน้ำนม 13 ซี่ 62101 200 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 16 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 17 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 26 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 27 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 36 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 37 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 46 13 ซี่   300 350 500
รร.เคลือบหลุมร่องฟัน 47 13 ซี่   300 350 500
รร.อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67210 400 650 1,000
รร.อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67210 400 650 1,000
รร.อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67211 500 800 1,200
รร. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67211 500 800 1,200
รร. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
รร. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
รร. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ฟันหน้า 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
รร. .อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ฟันหลัง 13 ซี่ 67212 600 950 1,500
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 1 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67201 260 550 700
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 1 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67201 260 550 700
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 2 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67202 360 700 1,000
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 2 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67202 360 700 1,000
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 3 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 3 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมมากกว่า 3 ด้าน ฟันแท้ 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
รร. อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมมากกว่า 3 ด้าน ฟันน้ำนม 13 ซี่ 67203 500 850 1,200
อุดฟันชั่วคราว 13 ซี่ 67101 240 350 500
FS- ANC ขัดฟัน 13 ครั้ง   100