เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู


 

หมวด 14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
Attention/Concentration Training (การฝึกประสาทรับรู้) 14 ครั้ง 57904 70 200 400
Balance/Coordination Training 14 ครั้ง 57101 80 80 80
Biometric UE Exercise 14 ครั้ง 57709 40 40 40
Developmental Stimulation (การกระตุ้นและฝึกพัฒนาการแบบครอบคลุม) 14 ครั้ง 57901 80 400 800
Home/ Workplace modification (การปรับสภาพบ้าน/สถานที่ทำงาน) 14 ครั้ง 57708 80 200 400
General OT assessment (การประเมินทั่วไปทางกิจกรรมบำบัด) 14 ครั้ง 51911 80 200 400
Perception/Cognitive Training (การฝึกการรับรู้) 14 ครั้ง 57903 80 160 320
Prespeech Training (การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกพูด) 14 ครั้ง 57909 70 200 400
Prevocational Training (การฝึกทักษะความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ) 14 ครั้ง 57910 80 400 800
Social Skill  Training (การฝึกทักษะทางสังคม) 14 ครั้ง 57907 70 400 800
Splint Making without Materials Adaptive/ Assistive Device Making (ค่าดัดแปลงอุปกรณ์ช่วย/อุปกรณ์พยุง) 14 ครั้ง 57705 70 300 600
Behavioral Modification for occupation (การปรับพฤติกรรมการทำงานและการทำกิจกรรมในการประกอบอาชีพ) 14 ครั้ง 57908 70 300 600
การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Training) 14 ครั้ง 57999 80 80 80
การสอนใช้กายอุปกรณ์เทียม/เสริม  Appliance (APP) 14 ครั้ง 57999 110 110 220
Muscle Re-education/Normalize Muscle Tone  (การฝึกการกลับมาใช้งานของกล้ามเนื้อ โดยใช้หัตถการ เครื่องมือหรือเครื่องไฟฟ้า) 14 ครั้ง 57707 80 200 400
Amputation Training 14 ครั้ง 56009 80 80 80
การดัดดึงกระดูกและข้อต่อ 14 ครั้ง 56702 80 260 520
การประคบด้วยแผ่นประคบเย็น (Cold Pack) 14 แผ่น 56001 60 60 120
การปรับยืนด้วยเตียง(TILT Table) 14 ครั้ง 56110 80 120 240
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (Strengthening) 14 ครั้ง 56009 80 100 200
การประคบด้วยแผ่นความร้อน (Hydrocollator) 14 แผ่น 56001 60 60 120
การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation) 14 ตำแหน่ง 56002 60 120 240
การรักษาด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound Diathermy) 14 ตำแหน่ง 56003 60 120 240
การรักษาด้วยคลื่นสั้น (Short Wave Diathermy) 14 ตำแหน่ง 56004 70 130 260
การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์ (Laser Therapy) 14 ตำแหน่ง 56005 60 300 600
การแช่พาราฟิน (Parafin Bath) 14 ตำแหน่ง 56006 80 70 140
การกดจุดและการนวด (Acupressure & Massage) 14 ครั้ง 56007 80 110 220
การพันเทป (Taping) 14 ครั้ง 56008 50 170 340
การออกกำลังกายทั่วไป (Exercise) 14 ครั้ง 56009 80 100 200
การออกกำลังกายด้วยเครื่องน้ำอุ่นวน (Whirlpool) 14 ครั้ง 56010 130 180 360
การออกกำลังกายด้วยจักรยานอยู่กับที่หรือลู่วิ่งกล 14 ครั้ง 56011 80 80 80
สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน (Home Program) 14 ครั้ง 56020 100 180 360
การฝึกเด็กพิการทางสมอง (Cerebral Palsy) 14 ครั้ง 56101 100 260 520
การปรับยืนด้วยเตียง (Tilt Table) 14 ครั้ง 56110 80 120 240
การฝึกเดิน (Ambulation Training) 14 ครั้ง 56111 80 130 260
การดึงคอด้วยเครื่อง (Cervical Traction) 14 ครั้ง 56120 70 140 280
การดึงหลังด้วยเครื่อง (Pelvic Traction) 14 ครั้ง 56121 70 140 280
การเคลื่อนไหวข้อต่าง ๆ (Passive Movement) 14 ครั้ง 56701 80 80 80
การดัดดึงข้อต่อ (Peripheral Manipulation & Mobilization) 14 ครั้ง 56702 80 260 520
Basic ADL Training (การฝึกกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน) 14 ครั้ง 57001 60 200 400
Sketboard 14 ครั้ง 57710 60 60 60
Oro-facial Motor Skills Training (การฝึกทักษะกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก) 14 ครั้ง 57102 80 200 400
Eating Therapy for late children and adults  (การฝึกการกลืนและการกินให้เด็กและผู้ใหญ่) 14 ครั้ง 57502 50 250 500
Hand Function Training (การฝึกทักษะการใช้แขนและมือทำกิจกรรม) 14 ครั้ง 57702 80 210 420
CPM Elbow (การฝึกองค์ประกอบประสาทการเคลื่อนไหว โดยใช้หัตถการ เครื่องมือ หรือเครื่องไฟฟ้า) 14 ครั้ง 57703 40 300 600
CPM Hand (การฝึกองค์ประกอบประสาทการเคลื่อนไหว โดยใช้หัตถการ เครื่องมือ หรือเครื่องไฟฟ้า) 14 ครั้ง 57004 40 300 600
Developmental Training/Stimulation (การกระตุ้นและฝึกการบูรณาการประสาทความรู้สึก) 14 ครั้ง 57902 70 300 600
Psychiatric Training (การฝึกทักษะทางจิตสังคม) 14 ครั้ง 57905 80 300 600
Preschool Training (การฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน) 14 ครั้ง 57906 70 400 800
การบำบัดด้วยเครื่องควบคุมแรงกดดันความเย็น (Cryo Controller Pressure Therapy Unit) 14 ตำแหน่ง 56001 90 90 180
TENS 14 ตำแหน่ง 56002 60 120 240
Interference Current 14 ตำแหน่ง 56002 60 120 240
Passive Stretching 14 ครั้ง 56701 80 80 80
การดัดดึงข้อต่อกระดูกสันหลัง (Vertibral Manipulation & Mobilization) 14 ครั้ง 56702 80 260 520
ROM Exercise 14 ครั้ง 56009 80 100 200
Coordination 14 ครั้ง 56009 80 100 200
Relaxation Training 14 ครั้ง 56009 80 80 160
Positioning 14 ครั้ง 57999 80 80 80
Gait Training 14 ครั้ง 56111 80 130 260
Breathing Exercise 14 ครั้ง 56301 70 70 140
Postural Drainage 14 ครั้ง 56301 100 210 420
Percussion 14 ครั้ง 56301 100 210 420
Vibration 14 ครั้ง 56301 100 210 420
Cough Training 14 ครั้ง 56301 100 50 100
Huffing Training 14 ครั้ง 56301 100 50 100
Chest Mobilization 14 ครั้ง 56301 100 210 420
Pleurisy Exercise 14 ครั้ง 56301 100 210 420
Pulmonary Exercise Program 14 ครั้ง 56301 100 100 100
Cardiac Exercise Program 14 ครั้ง 56301 100 100 100
การเคลื่อนไหวข้อด้วยเครื่อง (Continuous Passive Motion Machine) 14 ครั้ง 57999 100 100 100
การออกกำลังกายเพื่อฝึกเพิ่มความทนทานหรือคงทน ของระบบต่างๆ ในร่างกาย (Endurance training) 14 ครั้ง 56009 80 100 200
การบีบนวดด้วยเครื่องบีบอัด ความดันลม (Compressure air unit) 14 ครั้ง 57999 100 100 200
การฝึกควบคุมการทรงตัวและสมดุลของร่างกาย (Balance Training) 14 ครั้ง 57999 80 100 200
Special OT assessment (การประเมินพิเศษทางกิจกรรมบำบัด) 14 ครั้ง 51910 100 300 600
DDST 14 ครั้ง 57999 100 100 100
Feeding Therapy for babies (การฝึกดูดและกลืนให้เด็กทารก) 14 ครั้ง 57999 100 200 400
การกระตุ้นและฝึกการบูรณาการประสาทความรู้สึก(Sensory Integrative Training) 14 ครั้ง 57999 80 260 520
Writing Skills Training (การฝึกทักษะการเขียน)  14 ครั้ง   80 200 400
การให้คำปรึกษษทางกิจกรรมบำบัด(OT  Counseling ) 14 ครั้ง 57999 100 200 400
Mobilization Hand 14 ครั้ง 57999 80 150 300
OT-HHC (Home Healt Care) 14 ครั้ง 57999 80 100 200
Home OT Program (การสอนญาติและผู้ป่วยเพื่อทำกิจกรรมบำบัดที่บ้าน)  14 ครั้ง 57999 100 200 400
อุปกรณ์พยุงข้อมือหรือนิ้ว 14 ครั้ง 8611 600 600 1,200
ค่าส่วนเกินการให้บริการฝังเข็ม 14 ครั้ง   100 100 200
การฝึกองค์ประกอบประสาทการเคลื่อนไหว (Sensorimotor components training) โดยใช้หัตถการ เครื่องมือ หรือเครื่องไฟฟ้า 14 ครั้ง 57709 80 300 600
การเตรียมและฝึกตอแขนเพื่อใช้แขนเทียม (Stump Preparation and Training) 14 ครั้ง   80 160 320
การฝึกกล้ามเนื้อในการกลืนและการกินโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation for Swallowing) 14 ครั้ง   650 650 1,300
การฝึกทักษะการใช้แขนและมือเทียม (Upper extremities Prosthesis Training) 14 ครั้ง   80 210 420
การฝึกทักษะการใช้แขนและมือทำกิจกรรม (Manipulative Task Skills Training) 14 ครั้ง   80 210 420
กิจกรรมการเล่นบำบัด (Play Therapy) 14 ครั้ง   100 300 600
การตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาท (Nerve conduction velocity) 14 ต่อเส้น 51140 500 500 500
การตรวจกล้ามเนื้อและประสาท (Electromyograghy) 14 limb 51141 500 500 500
การตรวจระบบกล้ามเนื้อและประสาทโดยการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึก (Somato-sensory evoked potential) 14 ต่อเส้น 51142 700 1,300 2,600
การประเมินอัตราการถ่ายปัสสาวะด้วยเครื่องยูโรพลศาสตร์ (Measurement of uroflow by uroflowmeter or uroflowmetry) 14 ครั้ง 51610 200 200 400
การประเมินการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูดด้วยเครื่องยูโรพลศาสตร์ (Cystometry or urinary manometry, and urethral sphincter electromyogram) 14 ครั้ง 51611 1,000 3,300 6,600
การตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยโรค 14 ครั้ง   150 150 300
การตรวจประเมินเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ 14 ครั้ง   230 230 460
การตรวจประเมินสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบประสาท 14 ครั้ง   200 200 400
การตรวจประเมินสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 14 ครั้ง   200 200 400
การตรวจประเมินสมรรถภาพเพื่อการสั่งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและ กายอุปกรณ์ 14 ครั้ง   200 200 400
การตรวจประเมินสมรรถภาพการหายใจ (ไม่รวม pulmonary function tests) 14 ครั้ง   280 280 560
การประเมินสภาพเท้าด้วยภาพสะท้อนจากเครื่อง podoscope (Pressure assessment at sole of foot with podoscope) 14 ครั้ง   180 180 360
Mobility aids prescription and fitting (canes / cruthes / walkers and wheeled walkes / wheelchairs) 14 ครั้ง   200 200 400
การตรวจสอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์พยุงก่อนจำหน่ายให้ผู้ป่วยและผู้พิการ (check out proetheses and orthoses) 14 ครั้ง   150 150 300
การประเมินปริมาตรปัสสาวะด้วยคลื่นเสียง (Bladder volume measurement with ultrasound or bladder scan) 14 ครั้ง   650 650 1,300
การประเมินแรงกดที่ผิวหนังด้วยเครื่องวิเคราะห์แรงกดระหว่างผิว (Pressure at skin assessment with interface pressure analyser) 14 ครั้ง   400 400 800
การประเมินท่าเดินด้วยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วิดิทัศน์) 14 ครั้ง   400 400 800
การตรวจประเมินการนำกระแสประสาทการรับความรู้สึก (Sensory nerve conduction study) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การตรวจประเมินการนำกระแสประสาทสั่งการ (Motor nerve conduction study) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การตรวจประเมินการนำกระแสประสาทของเส้นประสาทด้วยเทคนิคอย่างละเอียด (Inching technique) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การตรวจประเมินการนำกระแสประสาทคลื่นเอฟ (F-wave study and AFLL study) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การตรวจประเมินการนำกระแสประสาทวงจรรีเฟล็กซ์เฮชต่อเส้น (H-reflex study) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การตรวจประเมินการนำกระแสประสาทรีเฟล็กซ์กระพริบตา (Blink reflex study) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การประเมินระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกที่ผิวหนัง (Sympathetic skin response-SSR) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยอิเล็กโทรดชนิดเข็ม (Needle EMG) 14 มัดกล้ามเนื้อ   500 500 1,000
การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยอิเล็กโทรดชนิดแผ่นติดผิวหนัง (Surface EMG) 14 มัดกล้ามเนื้อ   350 350 700
การประเมินความล้าของกล้ามเนื้อด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าซ้ำ ๆ ต่อมัด (Repetitive stimulation) 14 ข้างของแขน/ขา   600 600 1,200
Electrodiagnosis for entrapment syndrome / mononeuropathy 14 ครั้ง   1,000 1,000 2,000
Electrodiagnosis for brachial plexus injury / lesion 14 ครั้ง   1,300 1,300 2,600
Electrodiagnosis for facial nerve injury / lesion 14 ครั้ง   1,000 1,000 2,000
Electrodiagnosis for radiculopathy 14 ครั้ง   2,100 2,100 4,200
Electrodiagnosis for peripheral neuropathy 14 ครั้ง   2,100 2,100 4,200
Electrodiagnosis for myasthenia gravis 14 ครั้ง   1,600 1,600 3,200
Electrodiagnosis for motor neuron diseases 14 ครั้ง   2,100 2,100 4,200
Electrodiagnosis for myopathy 14 ครั้ง   1,400 1,400 2,800
Electrodiagnosis for polyneuropathy 14 ครั้ง   2,000 2,000 4,000
Electrodiagnosis for spinal cord lesion and multiple sclerosis 14 ครั้ง   3,540 3,540 7,080
การฉีดยาเพื่อลดภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) โดยอาศัยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ไม่รวมค่ายา) 14 มัด   950 950 1,900
การฉีดยา / ปักเข็มเพื่อระงับปวดกล้ามเนื้อ (Trigger point injection / dry needling) (ไม่รวมค่ายา) 14 มัด   120 120 240
การฉีดยาเข้าเนื้อเยื่อ / เอ็นกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการอักเสบเฉพาะที่ รวมค่ายาแล้ว (Soft tissue injection) 14 มัด   200 200 400
การพันเทปเพื่อตรึงข้อ (Strapping or taping technique) 14 ตำแหน่ง   290 290 580
การฉีดยาเข้าข้อ (Intra - articular injection) 14 ตำแหน่ง   300 300 600
การบำบัดด้วยคลื่นเลเซอร์ (LASER therapy) 14 จุด   300 300 600
การบำบัดด้วยคลื่นช็อคแบบหัว focus (Extracoporial shock wave therpy : focus head) 14 ครั้ง   730 730 1,460
การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic stimulation) 14 ครั้ง   500 500 1,000
การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบจำกัด (Limited consultation) (<15 นาที) 14 ครั้ง   150 150 300
การให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครอบคลุม (Comprehensive consultation in rehabilitation medicine) (16-30 นาที) 14 ครั้ง   400 400 800
Nerve/motor point block แบบไม่ซับซ้อน (ไม่รวมค่า electrostimulation) 14 มัด / เส้นประสาท   200 200 400
Nerve/motor point block แบบซับซ้อน (ไม่รวมค่า electrostimulation) เช่นในเด็ก ต้องดมยาสลบ 14 มัด / เส้นประสาท   300 300 600
Botulinum toxin injection (ไม่รวมค่ายา / electrostimulation/ultrasound guided) 14 มัด   300 300 600
การตรวจประเมินและวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด 14 ครั้ง 57999 100 100 200
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการเดิน 6 นาที (6-MWT) 14 ครั้ง 57999 100 100 100
กลุ่มจิตบำบัด/พฤติกรรมบำบัด/ฟื้นฟูสภาพ เช่น นันทนาการ อ่านหนังสือ ภาพสะท้อน เสริมแรงจูงใจ 14 คน/ครั้ง   100 370 740
การทำกลุ่มจิตบำบัดต่อคน 14 ราย   300 300 600
การทำจิตบำบัดเฉพาะราย 14 ราย   300 500 1,000
พฤติกรรมบำบัด 14 ราย   300 500 1,000
การทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน (กลุ่มบำบัดเฉพาะโรคเพื่อการฟื้นฟู) 14 ราย   300 800 1,600
การตรวจวินิจฉัยโดยจิตแพทย์(psychiatric Mental status Determination) 14 นาที   15 15 30
การทดสอบพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคม 14 ราย   800 800 1,600
การทดสอบเชาว์ปัญญา(Wechsler,Stanford,Wisc) 14 กิจกรรม   1,000 1,000 2,000
การทดสอบความบกพร่องทางการเรียน 14 กิจกรรม   300 300 600
การให้คำปรึกษารายบุคคล(โดยสหวิชาชีพ) 14 ราย   250 250 500
การให้คำปรึกษารายกลุ่ม(โดยสหวิชาชีพ) 14 ราย   150 150 300
การทำครอบครัวบำบัด(โดยสหวิชาชีพ) 14 ราย   150 150 300
การฝึกทักษะทางจิตสังคม 14 ครั้ง   300 300 600
การฝึกทักษะทางสังคม 14 ครั้ง   400 400 800
การฝึกเพื่อผ่อนคลายจิตและกาย 14 ครั้ง   400 400 800
การตรวจวินิจฉัยโดยจิตแพทย์ประกอบเอกสารทางกฏหมาย 14 ครั้ง   1,100 1,100 2,200
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกประกอบใบรับรองแพทย์ 14 กิจกรรม   2,900 2,900 5,800
การสรุปผลทางนิติจิตเวชสรุปความเห็นสหวิชาชีพ 14 ครั้ง   3,000 3,000 6,000
การสรุปผลทางนิติจิตเวชสรุปความเห็นสหวิชาชีพนิติจิตเวช 14 ครั้ง   7,000 7,000 14,000
การให้คำปรึกษาด้านนิติจิตเวช 14 ครั้ง   600 600 1,200
การเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี 14 ครั้ง   640 640 1,280
การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคมสำหรับนิติจิตเวช 14 ครั้ง   500 500 1,000
การเตรียมครอบครัว ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยนิติจิตเวช 14 ครั้ง   2,850 2,850 5,700
การติดตามดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังจำหน่ายกลับเรือนจำ 14 ครั้ง   1,650 1,650 3,300
การติดตามดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังพ้นโทษสู่ชุมชน 14 ครั้ง   2,250 2,250 4,500
             


คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP