เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงพยาบาลแม่สอด


ประวัติโรงพยาบาลแม่สอด
            โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งอยู่เลขที่ 175/16 ถนนศรีพานิช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ 49  ไร่ 2 งาน 
84 ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดตาก 87  กิโลเมตร และห่างจากพรมแดนไทย-พม่า 6  กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำเมยเป็นแนวกั้น
พรมแดน โรงพยาบาลแม่สอดได้เริ่ม ทำการก่อสร้างในปี พ.ศ.2500 กรมการแพทย์ได้อนุมัติเงินสำหรับซื้อที่ดินของ
นายหมื่น  อินต๊ะยะ รวมเป็นเนื้อที่ 28  ไร่ ด้วยราคา 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือของ
กรมการแพทย์ที่ 5328/2500 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2500 ต่อมาได้ซื้อที่ดิน เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2509 และได้
ทำการสำรวจรังวัดใหม่ ทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ทางหลวงเลขที่ 6122 มีเนื้อที่ 44 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2523 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มด้วยเงินบริจาค   ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 5  ไร่ 
25 ตารางวา รวมเนื้อที่โรงพยาบาล ในปัจจุบันนี้ 49  ไร่ 2 งาน 84  ตารางวา
 
ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลแม่สอด
พ.ศ. 2501  เปิดให้บริการโดยมีอาคารบำบัดรักษาเป็นตึกชั้นเดียว รวมหน่วยต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา ห้องผ่าตัด
              หน่วยธุรการและบริหารงานทั่วไปไว้ในตึกหลังเดียวกัน มีหอผู้ป่วยเป็นเรือนไม้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง
              รับผู้ป่วยทุกประเภททั้งชาย-หญิงมีแพทย์ประจำโรงพยาบาล 3 คน  
พ.ศ. 2502  เปิดให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 25 เตียง
พ.ศ. 2504  สร้างอาคารผู้ป่วยเรือนคนไข้ชาย ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 50 เตียง  
พ.ศ. 2509  สร้างอาคาร ผ่าตัด - รังสี ชั้นเดียว ประกอบด้วยห้องผ่าตัด 2 ห้อง ห้องถ่ายภาพรังสีและหน่วยชันสูตรโรค
พ.ศ. 2511  ก่อสร้างตึกคนไข้พิเศษ 2 ชั้น มีจำนวนห้อง 22 ห้อง โดยงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
              และเงินบริจาคจากประชาชนชาวอำเภอแม่สอดปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 97 เตียง
พ.ศ. 2512  ก่อสร้างตึกสูติ - นรีเวชกรรม ขนาด 30 เตียง จากเงินงบประมาณ ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 
              127 เตียง 
พ.ศ. 2518  ก่อสร้างตึกอำนวยการ และอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก จากเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2522  เปิดตึก ไอ.ซี.ยู "ประจักษ์ - สงวนศรี  พงษ์เรขนานนท์" ขนาด 8 เตียง สร้างด้วยเงินบริจาคเปิดตึก
              ผู้ป่วยศัลยกรรม - กุมารเวชกรรม ขนาด 60 เตียง สร้างด้วยเงินงบประมาณและเงินบริจาคสมทบ
              ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 187 เตียง
พ.ศ. 2525  เปิดตึกผู้ป่วย "อนุสรณ์ 200 ปี รัตนโกสินทร์" ขนาด 60 เตียง สร้างด้วยเงินงบประมาณ และเงินบริจาค 
              ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 247 เตียง
พ.ศ. 2527  ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ขนาด 10 ห้องพิเศษ และมีห้องประชุม และห้องโถงอเนกประสงค์ ด้วยเงินงบประมาณ
              และเงินบริจาคสมทบปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 253 เตียง
พ.ศ. 2529  ก่อสร้างทางลาดเชื่อม 2 ชั้น สำหรับตึกศัลยกรรม กุมารเวชกรรม กับตึกอนุสรณ์ 200 ปี รัตนโกสินทร์ 
              ด้วยเงินบริจาค
พ.ศ. 2534  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศัลยกรรมอุบัติเหตุ
              สร้างด้วยเงินงบประมาณและเงินสมทบจากประชาชน
พ.ศ. 2535  ก่อสร้าง "ตึกกุมารเวชกรรม" ขนาด 60 เตียง ด้วยเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2536  ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 280 เตียง
พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
              เพื่อร่วมฉลองในปีกาญจนาภิเษกด้วยเงินงบประมาณ เป็นอาคารสูติกรรมและไอ.ซี.ยู.ผู้ใหญ่ปรับเพิ่ม
              การให้บริการผู้ป่วยในเป็น 310 เตียง
พ.ศ. 2543  ปรับปรุงตึกไอซียู "ประจักษ์ - สงวนศรี พงษ์เรขนานนท์" เป็นไอ.ซี.ยู. กุมารเวชกรรม และหน่วยบริบาล
              ทารกแรกเกิด
พ.ศ. 2544  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
              พระชนมพรรษา ซึ่งประกอบด้วยแผนกรังสีวิทยา ทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องสมุด ฝ่ายบริหาร การเงิน
              ฝ่ายเวชกรรมสังคม ฝ่ายชันสูตร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ และห้องประชุม
              ขนาดใหญ่จากเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2545  เปิดให้บริการอาคารโรงพักศพ
พ.ศ. 2546  ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยในเป็น 317 เตียง
พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
              พระชนมพรรษาเป็นอาคารให้บริการผู้ป่วยใน ศูนย์การให้บริการผู้ป่วยโรคไต สร้างจากเงินงบประมาณ
              และได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป ปรับเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยใน
              เป็น 420 เตียง
พ.ศ. 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
              เป็นอาคารให้บริการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ สร้างจากเงินงบประมาณ และได้รับการสนับสนุน
              ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป
พ.ศ 2562  เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น 
 
รายนามผู้อำนวยการ
                            1. นายแพทย์ ปราเมศ  ชัยจินดา        14 เมษายน 2502 – 1 กุมภาพันธ์ 2512
                            2. นายแพทย์รัตน์  ปาลิวนิช             1 กุมภาพันธ์ 2512 – 24 สิงหาคม 2516
                            3. นายแพทย์ปราโมทย์  คชรัตน์         26 สิงหาคม 2516 – 2 ธันวาคม 2519
                            4. นายแพทย์โกมล  สายชุ่มอินทร์       20 มกราคม 2520 – 22 กรกฎาคม  2526
                            5. นายแพทย์ถาวร  กาสมสัน            22 กรกฎาคม  2526 – 8  กุมภาพันธ์ 2536
                            6. แพทย์หญิงกนกนาถ  พิศุทธกุล      8  กุมภาพันธ์ 2536 – 30 กันยายน 2553
                            7. นายแพทย์รณไตร  เรืองวีรยุทธ       1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2556
                            8. นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์        1 ตุลาคม 2556 – 6ตุลาคม 2557
                            9. นายแพทย์จรัล  วิวัฒน์คุณูปการ      7 ตุลาคม 2557 – 20 ตุลาคม 2558
                            10. นายแพทย์สุชาติ  พรเจริญพงศ์       21 ตุลาคม 2558 – 19 ตุลาคม 2560
                            11. นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา    20 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
 
ขอบเขตการให้บริการ
            โรงพยาบาลแม่สอดให้บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ครอบคลุมประชากร 5 อำเภอฟากตะวันตกของจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายตาก/2  และเนื่องจากเป็นอำเภอชายแดนดังนั้นจึงต้องให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่
ทั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด รับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ทั้งหมดในอำเภอ
แม่สอด 22  แห่ง และให้บริการรับการส่งต่อจากรพ.ชุมชนทั้งหมด 4 แห่งได้แก่  อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอ
แม่ระมาด  และอำเภอท่าสองยาง 

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP