เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลแม่สอด


>>โครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป<<

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา

 

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นายแพทย์พิพัฒ  เคลือบวัง

 

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายชิด  บุญมาก

 

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์สมยศ  กรินทราทันต์

 

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์พิสิฐ  ลิมปธนโชติ

 

หัวหน้าพยาบาล

นางปราณี มหาศักดิ์พันธ์

 

รองผู้อำนวยการด้านพัสดุครุภัณฑ์

นายแพทย์เกรียงไกร  แย้มประเสริฐ

 

รองผู้อำนวยการด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

แพทย์หญิงอภิญญา  กาปวน

 

รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล

แพทย์หญิงณัฐพร  อภัยกุญชร

 

รองผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์

ทันตแพทย์ธีรพงษ์  ขันกสิกรรม

 

รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายแพทย์จุมภฎ  โสตถิถาวร

 

รองผู้อำนวยการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นายแพทย์สุทัศน์  อภัยกุญชร

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP