เข้าสู่ระบบ

อาคารสนับสนุน


อาคารสนับสนุน
ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   งานซักฟอก 1231

 

ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   กลุ่มงานประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม 1290, 1123
   งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 1343, 1107

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP