เข้าสู่ระบบ

อื่นๆ


หน่วยงานต่างๆ
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1192, 1362
   ศูนย์รักษาความปลอดภัย 1111
   ป้อมยามด้านหน้า รพ. 1273
   ป้อมยามด้านข้าง (ประตู 4) 1224
   ป้อมยาม ประตู 5 1308
   งานยานพาหนะ 1184
   งานสนาม 1233
   กง.พยาธิ/พาโถ-ชิ้นเนื้อ 1237
   งานจ่ายกลาง(ซับพลาย) 1410, 1411
   ห้องผ้าเขียว 1229
   จัดซื้อยาในบัญชี 1113
   จัดซื้อยานอกบัญชี 1112
   อาคารผลิตยา 1228, 1225
   คลังยา 1394
   โรงครัว/กง.โภชนศาสตร์ 1220
   งานซ่อมบำรุง 1151
   ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1599
   งานไม้ 1338
   งานเหล็ก 1339
   เตาเผาขยะ 1234
   โรงพักศพ 1235
   สุขาภิบาล 1236
   งานขาเทียม 1396
   แพทย์แผนไทย 1136, 1352, 1353, 1361
   ห้องปฎิบัติการเพาะเชื้อ TB 1809
   ห้องวิจัยมาลาเรีย(เวลคัม) 1155

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP