เข้าสู่ระบบ

อัตราค่าบริการแยกตามกลุ่มสิทธิ


 

อัตราค่าบริการแยกตามกลุ่มสิทธิ
     
กลุ่ม 1 (อ้างอิงจากอัตราค่าบริการของกรมบัญชีกลาง)
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ(กทม) เบิกหน่วยงานต้นสังกัด(ผู้ป่วยในเบิกเอง) เบิกจ่ายตรงข้าราชการท้องถิ่น(อปท) ผู้ป่วยนอก
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ(กกต) เบิกได้โรงเรียนเอกชน(ผู้ป่วยนอก) เบิกจ่ายตรงข้าราชการท้องถิ่น(อปท) ฟอกไต
เบิกหน่วยงานต้นสังกัด(ผู้ป่วยนอกเบิกเอง) เบิกได้โรงเรียนเอกชน(ผู้ป่วยใน) เบิกได้ฟอกไต(จ่ายตรง)
เบิกได้รัฐวิสาหกิจ(ผู้ป่วยนอก) เบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้ป่วยใน) ฟอกไต(ชำระเงินเอง)
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ผู้ป่วยนอก) เบิกได้รัฐวิสาหกิจ(ผู้ป่วยใน) ประกันสังคมทันตกรรม(นอกเขต)
รูดบัตรกรมบัญชีกลาง(ผู้ป่วยนอก) เบิกจ่ายตรงข้าราชการท้องถิ่น(อปท) ผู้ป่วยใน  
     
     
     
กลุ่ม 2 (อ้างอิงจากอัตราค่าบริการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับคนไทย พ.ศ.2562)
ประกันสังคม(ตรวจสุขภาพ) ประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่างจังหวัด
(ยกเว้นร่วมจ่ายค่าบริการ30บาท)
ผู้มีรายได้น้อย(นอกเขต)
ชำระเงินเอง(คนไทย) ทหารพราน (ในเขต) ประสบภัยรถตาม พรบ.(เอกสารไม่ครบ)
สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย       ตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป ผู้ที่พำนักอยู่ในกรมราชทัณฑ์(นอกเขต) ประสบภัยรถตาม พรบ.(เอกสารครบ)
กรรมการศาสนาอิสลาม ทหารเกณฑ์ (นอกเขต) ประสบภัยรถตาม พรบ.(ชำระเงินเอง)
โครงการพิเศษ-ตรวจรักษาฟรี ทหารพราน (นอกเขต) นักเรียน (นอกเขต)
ประกันสังคมบาดเจ็บในงาน บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(ในเขต) ผู้พิการ/ทุพพลภาพ(นอกเขต)
ประกันสังคม(ในเขต) บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขต) ทหารผ่านศึก (นอกเขต)
ประกันสังคม(นอกเขต) ประกันสังคมทุพพลภาพ พระภิกษุ/ผู้นำศาสนา(นอกเขต)
ผสส./อสม.(ในเขต) ประกันสังคม (CAPD) ผู้สูงอายุ (นอกเขต)
ผู้นำชุมชน(ในเขต) เด็กอายุ 0-12 ปี (ในเขต) ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท (นอกเขต)
ผสส./อสม.(นอกเขต) ผู้มีรายได้น้อย(ในเขต) ประกันสุขภาพต่างชาติ(นอกเขต)
ผู้นำชุมชน(นอกเขต) นักเรียน (ในเขต) ประกันสังคมคลอด(รอตรวจสอบ)
กองทุนทดแทนประกันสังคม(ชำระเงินเอง) ผู้พิการ/ทุพพลภาพ (ในเขต) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ชำระเงินเอง)
ชำระเงินเอง(ประกันสังคมคลอด) ทหารผ่านศึก (ในเขต) ประกันสุขภาพต่างชาติ ทารกแรกคลอด           (ผู้ป่วยใน)
ประกันสังคมคลอด(ไม่ครบ 5 เดือน) พระภิกษุ/ผู้นำศาสนา(ในเขต) สิทธิว่าง(เรียกเก็บสปสช)
ผู้ที่พำนักอยู่ในกรมราชทัณฑ์(ในเขต) ผู้สูงอายุ (ในเขต) ประกันสังคมผู้ป่วยใน 72 ชม.แรก อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
ทหารเกณฑ์ (ในเขต) ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท (ในเขต) ประกันสังคมผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน         (นอกเขต)
ประกันสังคมผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน(นอกเขต) ประกันสุขภาพต่างชาติ(ในเขต) ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน(ต่างจังหวัด)
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่างจังหวัด          (ร่วมจ่ายค่าบริการ30บาท) เด็กอายุ 0-12 ปี (นอกเขต) กองทุนทดแทน(พรบ.บุคคลที่ 3)
     
     
     
กลุ่ม 3  (อ้างอิงจากอัตราค่าบริการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับชาวต่างชาติ พ.ศ.2562)
ชำระเงินเอง(ต่างชาติ M-fund) ศูนย์อพยพ IRC (UPIEM) ศูนย์อพยพ I.O.M. (แรงงานข้ามชาติ)
พระภิกษุ สามเณรต่างชาติ(ชำระเงินเอง) ศูนย์อพยพ SMRU ศูนย์อพยพ I.O.M (การแพทย์)
เบิกได้ประกันชีวิต ศูนย์อพยพ I.C.R.C. ศูนย์อพยพ WORLD VISION
ศูนย์อพยพ IRC (MAE LA) ศูนย์อพยพ MAE TAO ชำระเงินเอง (ต่างชาติ)
ศูนย์อพยพ IRC (NU PO) ศูนย์อพยพ MAE TAO (BWMF)  
    ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP