เข้าสู่ระบบ

อัตราค่าบริการแยกตามกลุ่มสิทธิ


 

อัตราค่าบริการแยกตามกลุ่มสิทธิ
     
กลุ่ม 1 (อ้างอิงจากอัตราค่าบริการของกรมบัญชีกลาง)
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ(กทม) เบิกหน่วยงานต้นสังกัด(ผู้ป่วยในเบิกเอง) เบิกจ่ายตรงข้าราชการท้องถิ่น(อปท) ผู้ป่วยนอก
เบิกจ่ายตรงข้าราชการ(กกต) เบิกหน่วยงานต้นสังกัด(ผู้ป่วยนอกเบิกเอง) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ผู้ป่วยนอก)
รูดบัตรกรมบัญชีกลาง(ผู้ป่วยนอก) เบิกจ่ายตรงข้าราชการท้องถิ่น(อปท) ผู้ป่วยใน เบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้ป่วยใน)
เบิกได้รัฐวิสาหกิจ(ผู้ป่วยนอก) เบิกได้รัฐวิสาหกิจ(ผู้ป่วยใน) เบิกได้โรงเรียนเอกชน(ผู้ป่วยนอก)
เบิกได้โรงเรียนเอกชน(ผู้ป่วยใน) เบิกได้ฟอกไต(จ่ายตรง) เบิกจ่ายตรงข้าราชการท้องถิ่น(อปท) ฟอกไต
ฟอกไต(ชำระเงินเอง) ชำระเงินเอง(คนไทย) ชำระเงินเอง(ประกันสังคมคลอด)
ประกันสังคมทันตกรรม(นอกเขต) กองทุนทดแทนประกันสังคม(ชำระเงินเอง) ประกันสังคมคลอด(รอตรวจสอบ)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ชำระเงินเอง) ประสบภัยรถตาม พรบ.(ชำระเงินเอง) ประสบภัยรถตาม พรบ.(เอกสารไม่ครบ)

 

กลุ่ม 2 (อ้างอิงจากอัตราค่าบริการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับคนไทย พ.ศ.2562)
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่างจังหวัด
(ยกเว้นร่วมจ่ายค่าบริการ30บาท)
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท (ในเขต) ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท (นอกเขต)
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่างจังหวัด          (ร่วมจ่ายค่าบริการ30บาท) ผสส./อสม.(ในเขต) ผสส./อสม.(นอกเขต)
ผู้นำชุมชน(ในเขต) ผู้นำชุมชน(นอกเขต) ผู้พิการ/ทุพพลภาพ (ในเขต)
ผู้พิการ/ทุพพลภาพ(นอกเขต) ผู้สูงอายุ (ในเขต) ผู้สูงอายุ (นอกเขต)
เด็กอายุ 0-12 ปี (ในเขต) เด็กอายุ 0-12 ปี (นอกเขต) นักเรียน (ในเขต)
นักเรียน (นอกเขต) พระภิกษุ/ผู้นำศาสนา(ในเขต) พระภิกษุ/ผู้นำศาสนา(นอกเขต)
ผู้มีรายได้น้อย(ในเขต) ผู้มีรายได้น้อย(นอกเขต) ทหารพราน (ในเขต)
ทหารพราน (นอกเขต) ทหารเกณฑ์ (ในเขต) ทหารเกณฑ์ (นอกเขต)
ทหารผ่านศึก (ในเขต) ทหารผ่านศึก (นอกเขต) ผู้ที่พำนักอยู่ในกรมราชทัณฑ์(ในเขต)
ผู้ที่พำนักอยู่ในกรมราชทัณฑ์(นอกเขต) ประกันสังคม(ในเขต) ประกันสังคม(นอกเขต)
ประกันสังคม(ตรวจสุขภาพ) ประกันสังคมผู้ป่วยใน 72 ชม.แรก                  อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ประกันสังคมผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน               (นอกเขต)
ประกันสังคมทุพพลภาพ ประกันสังคมคลอด(ไม่ครบ 5 เดือน) ประกันสังคม (CAPD)
ประกันสังคมบาดเจ็บในงาน โครงการพิเศษ-ตรวจรักษาฟรี สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป
บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(ในเขต) ประสบภัยรถตาม พรบ.(เอกสารครบ) กรรมการศาสนาอิสลาม
บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(นอกเขต) ประกันสุขภาพต่างชาติ(นอกเขต) เบิกได้ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพต่างชาติ ทารกแรกคลอด         (ผู้ป่วยใน) สิทธิว่าง(เรียกเก็บสปสช) กองทุนทดแทน(พรบ.บุคคลที่ 3)
ประกันสุขภาพต่างชาติ(ในเขต) ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน(ต่างจังหวัด) ชำระเงินเอง(ต่างชาติ M-fund)
ศูนย์อพยพ SMRU ศูนย์อพยพ I.O.M. (แรงงานข้ามชาติ) ศูนย์อพยพ IRC (MAE LA)
ศูนย์อพยพ I.C.R.C. ศูนย์อพยพ I.O.M (การแพทย์) ศูนย์อพยพ IRC (NU PO)
ศูนย์อพยพ MAE TAO ศูนย์อพยพ WORLD VISION ศูนย์อพยพ IRC (UPIEM)
ศูนย์อพยพ MAE TAO (BWMF)    

 

กลุ่ม 3  (อ้างอิงจากอัตราค่าบริการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับชาวต่างชาติ พ.ศ.2562)
พระภิกษุ สามเณรต่างชาติ(ชำระเงินเอง) ชำระเงินเอง (ต่างชาติ)  
    ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

 


        อัตราค่าบริการ (แยกหมวด)

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP