เข้าสู่ระบบ

หมวดค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต


 

 

หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
name income unit billcode กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
Antibody Identification - tube method_ 06 unit 22101 240 520 1,040
Antibody identification - Gel method_ 06 unit 22102 400 560 1,120
Coomb’s test  - Indirect, (IAT) tube method_ 06 unit 22103 60 130 260
Coomb’s test  - Indirect, (IAT) gel method_ 06 unit 22104 120 210 420
Blood group (ABO-Cell and Serum) tube method_ 06 unit 22105 100 320 640
Blood group (ABO) Slide method_ 06 unit 22106 30 40 80
Rh(D)Typing tube method_ 06 unit 22108 50 60 120
Rh. Typing (complete)_ 06 unit 22109 360 440 880
Coomb’s test  - Direct, (DAT) tube method 06 unit 22110 60 110 220
Coomb’s test  - Direct, (DAT) gel method_ 06 unit 22111 90 140 280
Blood group(ABO-Cell and Serum) gel method 06 unit 22112 160 550 1,100
Rh(D)Typing gel method 06 unit 22113 90 110 220
Cross matching - Tube method 06 unit 22114 80 110 220
Cross matching - Gel method 06 unit 22115 150 170 340
Antibody screening A-cell(IAT) gel test 06 unit 22116 50 100 200
Antibody screening B cell (Indirect antiglobulin test)  - Gel method_ 06 unit 22117 50 100 200
Type and Screen (ABO+Rh+Ab screen) tube test 06 unit 22120 200 290 580
Type and Sceen (ABO+Rh+Ab screen) gel test 06 unit 22121 350 520 1,040
Antibody titration (ABO)_ 06 unit 22122 500 540 1,080
Antibody titration (Rh)_ 06 unit 22123 500 540 1,080
Direct antiglobulin(Coomb s)monospecific 5 ชนิด 06 unit 22146 390 445 890
Direct antiglobulin(Coomb s)monospecific 2 ชนิด 06 unit 22147 180 200 400
Whole Blood (สภากาชาด) 06 unit 23101 600 830 1,660
Leukocyte Depleted Whole Blood (LDWB) (สภากาชาด) 06 unit 23102 1,550 2,750 5,500
Whole Blood (WB) 06 unit 23151 740 830 1,660
Whole Blood (NAT) 06 unit 23152 1,000 1,200 2,400
Preoperative Autologous Whole Blood Donation (PAD - รวมค่า LAB)_ 06 unit 23153 740 1,200 2,400
Leukocyte Depleted Whole Blood (LDWB) (NAT)_ 06 unit 23154 1,800 2,750 5,500
PRC (NAT) (สภากาชาด) 06 unit 23201 540 720 1,440
Leukocyte Poor PRC (NAT) (สภากาชาด) 06 unit 23202 520 770 1,540
Leukocyte Depleted PRC (NAT) (สภากาชาด) 06 unit 23203 1,500 890 1,780
Packed Red Cell 06 unit 23251 500 600 1,200
Packed Red cell (NAT) 06 unit 23252 700 720 1,440
Leukocyte Poor PRC 06 unit 23253 550 770 1,540
Leukocyte Poor PRC (NAT)_ 06 unit 23254 700 890 1,780
Leukocyte depleted PRC 06 unit 23255 1,500 2,060 4,120
Leukocyte depleted PRC (NAT) 06 unit 23256 1,800 2,240 4,480
Leukocyte poor pooled platelet conc. (กาชาด) 06 unit 23302 3,200 3,800 7,600
Platelet concentrate 06 unit 23351 400 490 980
Single Donor Platelet Concentrate - Filtered, Close System (NAT) 06 unit 23357 8,800 7,800 15,000
Platelet Concentrate (NAT) 06 unit 23358 600 600 1,200
Fresh Frozen Plasma 06 unit 23451 400 530 1,060
Fresh frozen plasma (NAT) 06 unit 23452 650 650 1,300
Leucocyte depleted fresh frozen plasma (LD.FFP) 06 unit 23453 695 600 1,200
Aged Plasma/Cryo-Removed Plasma 06 unit 23454 400 400 800
Cryoprecipitate 06 unit 23455 370 680 1,360
ค่าบริการฉายแสงเลือด (ครั้ง) 06 unit 23501 350 350 700
การจัดการการรับบริจาคโลหิต 06 unit 23509 100 150 300
ค่าอุปกรณ์เชื่อมถุงเลือด โดยเครื่องอัตโนมัติ 06 unit 23510 120 180 360
Transfer Bag 300 ml. 06 unit 23515 60 80 160

 

 

คลิก >> รายละเอียดอัตราค่าบริการแยกตามสิทธิ

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP