เข้าสู่ระบบ

รายชื่อแพทย์ และข้อมูลบุคลากร


 

 

                          

              

               

             

              

              

              

             

              

             

        

          

         

                                                     จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                   ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

                                                                                                                                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP