เข้าสู่ระบบ

อาคารผู้ป่วยนอก(เก่า)


อาคารผู้ป่วยนอก
ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   คลินิกวัณโรค TB                                       1363
   ห้องตรวจโรคทั่วไป GP NO.12 1545, 1115
   หอผู้ป่วยจิตเวช 1149, 1150
   กลุ่มงานจิตเวช(นพ.ศิริศักดิ์) 1293
   กลุ่มงานจิตเวช(พญ.จิน) 1294
   กลุ่มงานจิตเวช 1292, 1301

 

ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องประชุมพลอยชมพู   1148

 

 

 

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP