เข้าสู่ระบบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ(ตึกอำนวยการ)


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ (ตึกอำนวยการ)
ชั้น G (ชั้นล่าง)
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องประชุมเพทาย                                           1592

 

ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด                               1546
   กลุ่มงานกายภาพบำบัด                                      1373, 1547, 1548
   X-Ray                                                     1550
   Ultra Sound                                               1551
   CT SCAN                                                  1552
   ศูนย์คอมพิวเตอร์                                           1553, 1554
   งานข้อมูลข่าวสาร  1374, 1555

 

ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  1529
   ห้องปฏิบัติการกลาง (ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์)  1375
   ห้องแบคทีเรีย 1556
   ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา  1557
   ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  1558
   ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก (BUN)  1559
   ห้องปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (AFI)   1536
   ห้องรับบริจาคโลหิต                                          1530
   ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด  1532, 1376
   ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (ฮีมาโต) 1165
   ห้องจุลชีววิทยา 1534
   ห้องเตรียมของ LAB 1533
   ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ LAB 1535

 

ชั้น 3
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   กลุ่มงานสุขศึกษา                                 1382, 1540, 1541
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม                                      1543, 1544, 1378
   ห้องโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (AFI)   1531
   รองฯ ปฐมภูมิ    1379
   ห้องประชุมรัตมณี/มรกต    1593
   ห้องพักแพทย์ 1381

 

ชั้น 4
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   เลขานุการ    1386
   รองฯ ฝ่ายการแพทย์  1718
   รองฯ ฝ่ายบริหาร    1713
   รองฯ ฝ่ายการพยาบาล    1715
   กลุ่มการพยาบาล       1387
   งานควบคุมการติดเชื้อใน รพ.(IC)              1380, 1810
   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    1814, 1383
   หัวหน้าบริหารทั่วไป       1705
   งานธุรการ         1815, 1816
   งานพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)  1707
   กลุ่มงานการเงิน        1817, 1105
   หัวหน้ากลุ่มการเงิน     1584
   กลุ่มงานบัญชี                                1585, 1175
   งานพัสดุ (สอบราคา)      1586, 1385

 

ชั้น 5
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องสมุด   1389
   พรส./วิชาการ  1587, 1588, 1388
   ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA)  1589
   งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา  1390
   ห้องถ่ายเอกสาร 1591
   ห้องประชุมเพชรชมพู (ห้องควบคุมเสียง)          1590
   ห้องประชุมเพชรชมพู 1594

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP