เข้าสู่ระบบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ตึกสูติกรรม)


อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกไอ.ซี.ยู.เก่า)
ชั้น G (ชั้นล่าง)
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ศูนย์รักษาความปลอดภัย                                     1111

 

ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ศูนย์เครื่องมือแพทย์                                   1500
ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ห้องคลอด (รอคลอด) 1269
   ในห้องคลอด                                                1270
   ทะเบียนเกิด                                                 1397
   ห้องผ่าตัดคลอด                                             1356
   ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดคลอด                                    1357
   ห้องหัวหน้าสูติฯ                                            1271

 

ชั้น 3
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   ICU เด็ก                                                    1182, 1183, 1398
   ทารกแรกคลอดป่วย                                           1193, 1176

 

 

ชั้น 4
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 1178
   เคาน์เตอร์หน้าหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม   1173
   หอผู้ป่วยสูติกรรม/คลินิกนมแม่   1276
   หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม     1277

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP