เข้าสู่ระบบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ(สีชมพู)


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (สีชมพู)
ชั้น 1
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   Nurse Station ไตเทียม                                       1400
   เคาน์เตอร์ (ไตเทียม)                 1402
   ห้องแพทย์                                                   1403
   ห้องแยก CAPD                                              1404
   ฝังเข็ม / แพทย์ทางเลือก                      1407
   งานกิจกรรมบำบัด                                            1409

 

ชั้น 2
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   Nurse Station อายุรกรรมหญิง 2     1414, 1415
   ห้องเตรียมยา                                               1416
   ห้องหัวหน้าพยาบาล อายุรกรรมหญิง2      1417
   ห้องพักพยาบาล                                             1418
   ห้องทำงานแพทย์                                             1419
   ตรวจรักษา                                                  1420
   ห้องแยกติดเชื้อ 1                         1421
   ห้องแยกติดเชื้อ 2                                             1422
   พยาบาล ชั้น 2                                               1423

 

ชั้น 3
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   Nurse Station อายุรกรรมชาย 2                            1426, 1427
   ห้องเตรียมยา                                               1428
   ห้องหัวหน้าพยาบาล อช.2                                   1429
   ห้องทำงานแพทย์                                             1431
   ตรวจรักษา                                                  1432
   ดูอาการ 2                                                   1434
   ห้องแพทย์เวรชั้น 3                                           1435
   ห้องพักพยาบาล                                             1436
   เคมีบำบัด                                                    1437

 

ชั้น 4
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   Nurse Station ศัลยกรรมหญิง                              1438, 1439
   ห้องเตรียมยา ศัลยกรรมหญิง          1440
   ห้องหัวหน้าพยาบาล ศัลยกรรมหญิง                         1441
   ห้องพักพยาบาล                                           1442
   ห้องทำงานแพทย์                                           1443
   ตรวจรักษา                                                1444
   OR ตา 1                                                   1445
   ห้องสลายนิ่ว                                                1446
   OR ตา 3                                                   1447

 

ชั้น 5
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   Nurse Station พิเศษ 1 ชั้น 5 (1)      1450
   Nurse Station พิเศษ 1 ชั้น 5 (2)       1451
   ห้องเตรียมยา                                               1452
   ห้องพักพยาบาล                                            1453
   ห้องหัวหน้า                                                 1454
   ห้องทำงานแพทย์                                           1455
   ห้องแพทย์เวรชั้น 5                                          1456
   ตรวจรักษา                                                 1457

 

ชั้น 6
 หน่วยงาน                                    หมายเลข
   Nurse Station พิเศษ 1 ชั้น 6                                 1430, 1474, 1475
   ห้องเตรียมยา                                               1476
   ห้องพักพยาบาล                                            1477
   ห้องหัวหน้า                                                 1478
   ห้องทำงานแพทย์                                           1479
   ห้องแพทย์เวรชั้น 5                                          1480
   ตรวจรักษา                                                 1481

 

 

 

 

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP